Hoteller i Sri Lanka, fra Yakkalamulla til Yattapatha