Hopp til hovedinnhold.

Vilkår

Skriv ut

Vilkår og betingelser

Uttrykkene «vi», «oss», «selskap», «selskapet», «no.hotels.com», «Hotels.com» og «Hotels.co.uk» viser til Hotels.com, L.P., et kommandittselskap i Texas med registrert kontor på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, dets partnerselskaper og/eller deres respektive leverandører og tjenestetilbydere («Hotels.com»), og «du» viser til personen som oppretter en konto hos oss og/eller kunden som foretar en bestilling direkte gjennom oss på dette nettstedet eller indirekte gjennom et av partnerselskapene som vi leverer tjenester via. Dette nettstedet tilbys til din bruk og er underlagt at du godtar samtlige regler, betingelser og meddelelser på nettstedet slik de foreligger når reservasjonen foretas, uten endringer. All din bruk av kontoen og vår bruk av informasjonen knyttet til din konto og bestillinger gjort gjennom oss, er underlagt de følgende vilkårene, betingelsene og varslene. Din bruk av dette nettstedet utgjør ditt samtykke til alle slike vilkår, betingelser og meddelelser. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet. Hotels.com kan utvide ordningene i denne avtalen til å omfatte partnerselskaper som tilbyr nettbaserte reisetjenester under navnet Hotels.com i Norge.

PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK 

Dette nettstedet er beregnet på privat og ikke-kommersiell bruk. Innholdet og informasjonen på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til prisopplysninger og tilgang på reisetjenester) samt infrastrukturen som brukes til å tilby dette innholdet og disse opplysningene, tilhører Hotels.com eller deres leverandører og tjenestetilbydere. Tilsvarende er det også en betingelse for å få bruke dette nettstedet at du godtar at du ikke skal bruke dette nettstedet eller innholdet på det til noe kommersielt eller ikke-personlig formål (verken direkte eller indirekte). Du kan opprette et begrenset antall kopier av reiseruten (og dokumenter tilknyttet den) for reiser eller tjenester som du har kjøpt gjennom dette nettstedet. Du godtar imidlertid at du ikke skal endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verk av, overføre, selge eller videreselge noen informasjon, programvare, produkter eller tjenester som du har skaffet på dette nettstedet. I tillegg godtar du, uavhengig av om du har et kommersielt formål eller ikke, at du ikke kan: 

• få tilgang til, overvåke eller kopiere noe innhold eller noen opplysninger på dette nettstedet ved hjelp av robot, datasøkemotor, skjermskrapingsverktøy eller andre automatiserte metoder eller manuelle prosesser for noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Hotels.com, L.P. 
• bryte begrensningene i noen topptekst for robotutelukkelse på dette nettstedet, eller unngå eller på andre måter omgå andre tiltak som er innført for å hindre eller begrense tilgangen til dette nettstedet 
• utføre handlinger som etter Hotels.coms mening utgjør eller kan utgjøre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til Hotels.com, eller 
• dyplenke til noen del av dette nettstedet (innbefattet, men ikke begrenset til, tilgangsbanen for kjøp av reisetjenester) for noe formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Hotels.com 

ANSVARSFRASKRIVELSE 

INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL AVGRENSE ELLER UTELUKKE ELLER ANSES SOM EN AVGRENSNING ELLER UTELUKKING AV VÅRT ANSVAR FOR SVINDEL FRA VÅR SIDE ELLER FOR PERSONSKADE ELLER DØD SOM SKYLDES VÅR UAKTSOMHET.

INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER SOM PUBLISERES PÅ DETTE NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. SPESIELT GJELDER AT HOTELS.COM OG DERES PARTNERSELSKAPER IKKE KAN GARANTERE FOR NØYAKTIGHETEN I, OG DERFOR FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR, UNØYAKTIGHETER KNYTTET TIL OVERNATTINGSSTEDET OG ANDRE LEVERANDØRBILDER, FASILITETER PÅ STEDET, CRUISE, BIL OG ANDRE PRODUKTBESKRIVELSER OG LISTER OVER FASILITETER PÅ OVERNATTINGSSTEDET, OG ANDRE PRODUKTBESKRIVELSER SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET HVOR MYE AV INFORMASJONEN OPPGIS AV DE RESPEKTIVE LEVERANDØRENE. RANGERINGENE AV OVERNATTINGSSTEDENE SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET, ER KUN MENT GENERELT VEILEDENDE, OG HOTELS.COM OG DERES PARTNERSELSKAPER KAN IKKE GARANTERE AT DISSE RANGERINGENE ER RIKTIGE. DET LEGGES JEVNLIG INN ENDRINGER AV INFORMASJONEN HERI. HOTELS.COM, DERES PARTNERSELSKAPER OG ALLE DERES LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST LEGGE INN FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER PÅ DETTE NETTSTEDET.

HOTELS.COM, DERES PARTNERSELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER KOMMER IKKE MED NOEN FREMSTILLINGER OM HVORVIDT INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE ELLER TJENESTENE SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET, ER EGNET FOR NOE FORMÅL, OG DET AT ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE ER INKLUDERT ELLER TILBYS PÅ DETTE NETTSTEDET, INNEBÆRER INGEN TILSLUTNING TIL ELLER ANBEFALING AV SLIKT PRODUKT ELLER SLIK TJENESTE FRA HOTELS.COM ELLER DERES PARTNERSELSKAPER. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES «SOM DE ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. HOTELS.COM, DERES PARTNERSELSKAPER OG/ELLER DE RESPEKTIVE SELSKAPENES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG MED DETTE ALLE GARANTIER OG BETINGELSER KNYTTET TIL SLIK(E) INFORMASJON PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR SPESIELLE FORMÅL, HJEMMEL OG UKRENKELIGHET.

OPERATØRENE, OVERNATTINGSSTEDENE OG ANDRE LEVERANDØRER SOM TILBYR REISER ELLER ANDRE TJENESTER FOR HOTELS.COM, ER UAVHENGIGE KONTRAKTSPARTER SOM VERKEN REPRESENTERER ELLER ER ANSATT AV HOTELS.COM ELLER DERES PARTNERSELSKAPER. HOTELS.COM OG DERES PARTNERSELSKAPER KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR HANDLINGER, FEIL, UTELATELSER, ERKLÆRINGER, GARANTIER, BRUDD ELLER NOEN FORM FOR UAKTSOMHET FRA NOEN SLIK LEVERANDØR OG HELLER IKKE FOR NOEN PERSONSKADE, DØDSFALL, SKADE PÅ EIENDOM ELLER ANNEN SKADE ELLER ANDRE UTGIFTER SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV DETTE. HOTELS.COM OG DERES PARTNERSELSKAPER KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG OG VIL IKKE GI NOEN FORM FOR REFUSJON HVIS DET SKULLE OPPSTÅ FORSINKELSER, KANSELLERINGER, OVERBOOKING, STREIK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE FORHOLD SOM ER UTENFOR DERES KONTROLL, OG DE ER HELLER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE EKSTRAUTGIFTER, UTELATELSER, FORSINKELSER, ENDRINGER AV FLYRUTER ELLER HANDLINGER UTFØRT AV NOEN REGJERING ELLER MYNDIGHET.

HOTELS.COM OG DERES PARTNERSELSKAPER OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, ELLER MED FORSINKET ELLER MANGLENDE TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR NOEN INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER SOM SKAFFES VIA DETTE NETTSTEDET ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE FØLGER AV BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, ENTEN DETTE BASERES PÅ KONTRAKTSRETT, ERSTATNINGSRETT, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER NOE ANNET, OG UAVHENGIG AV OM HOTELS.COM, DERES PARTNERSELSKAPER OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI ENKELTE STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UNNTAK FRA ELLER BEGRENSNINGER AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, KAN DET HENDE AT BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

ERSTATNING 

Du godtar å forsvare og holde skadesløs Hotels.com, partnerselskapene til Hotels.com og/eller deres respektive leverandører samt deres ledere, ansatte og representanter for alle krav, rettskrav, fordringer, inndragninger, tap, skader, bøter, straffegebyrer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger og regnskapsgebyrer som er pådratt av:

• deg eller på vegne av deg, ut over ansvaret som er beskrevet ovenfor 
• en tredjepart som et resultat av 
– ditt brudd på denne avtalen eller ett eller flere dokumenter som det er referert til i avtalen, 
– din overtredelse av en lovbestemmelse eller en rett som en tredjepart har, eller 
– din bruk av dette nettstedet 

INGEN LOVSTRIDIG ELLER FORBUDT ANVENDELSE 

Et vilkår for din bruk av dette nettstedet er at du garanterer at du ikke vil bruke dette nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og varslene.

LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER 

Dette nettstedet kan inneholde hyperlinker til nettsteder som drives av andre parter enn Hotels.com. Slike linker er kun for din referanse. Hotels.com kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet på dem eller din bruk av dem. Selv om Hotels.com har hyperlinker til slike nettsteder, betyr ikke det at vi godkjenner noe av innholdet på slike nettsteder, eller at vi på noen måte er tilknyttet operatørene.

 

PROGRAMVAREN PÅ DETTE NETTSTEDET 

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet («programvaren»), er opphavsrettslig beskyttet arbeid tilhørende Hotels.com, deres partnerselskaper og/eller deres leverandører. Din bruk av programvaren er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, såfremt en slik avtale eksisterer, som følger med eller er inkludert i programvaren («lisensavtalen»). Du kan ikke installere eller bruke noen programvare som ledsages av eller inkluderer en lisensavtale uten først å godta vilkårene i lisensavtalen.

For programvare som ikke følges av en lisensavtale, gir Hotels.com, L.P med dette deg, brukeren, en personlig, ikke overførbar lisens til å bruke programvaren til å vise og ellers bruke dette nettstedet i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, og ikke til noe annet formål.

Vær oppmerksom på at all programvare, inkludert, men ikke begrenset til all HTML-kode og alle Active X-kontroller på dette nettstedet, eies av Hotels.com, deres partnerselskaper og/eller deres leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser. Enhver reproduksjon eller videredistribusjon av programvare er strengt forbudt og kan resultere i bøter og strafferettslige konsekvenser. Overtredelser vil rettsforfølges så langt det lar seg gjøre.

UTEN BEGRENSNING FOR NOE AV DET SOM NEVNES OVER, ER DET STRENGT FORBUDT Å KOPIERE ELLER REPRODUSERE PROGRAMVAREN TIL NOEN ANNEN SERVER ELLER NOE ANNET STED FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON TIL ANDRE. EVENTUELL GARANTI AV PROGRAMVAREN ER KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN.

Du bekrefter at programvaren med medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt de til enhver tid gjeldende lovene og forskriftene om eksportkontroll i USA. Du godtar at du ikke kan eksportere eller videreeksportere programvaren, direkte eller indirekte, til et land som omfattes av USAs eksportrestriksjoner.
Vilkår for bruk av rabattkoder
Rabattkoder («kuponger») kan brukes på forhåndsbetalte bestillinger av feriebolig, unntatt bestilling av ikke-deltagende overnattingssteder. En liste over disse gjøres tilgjengelig sammen med hver spesifikke kupong. 
Hvilke overnattingssteder som deltar, kan endres når som helst.
Kuponger som gir rabatt i en bestemt valuta (f.eks. et avslag på 10 euro), kan ikke brukes til bestillinger som betales i en annen valuta. 
Hvis rabatten er basert på en prosentverdi (f.eks. avslag på 10 %), vil rabatten ved bestilling av flere rom (dvs. når du bestiller to eller flere rom i samme bestilling), bare gjelde for prisen på det første rommet i bestillingshenvendelsen. 
I dokumentasjonen til den relevante kupongen kan du se spesifikke begrensninger for bruk av en kupong. 
Kun én kupong kan brukes per bestilling. Vanlige vilkår og betingelser for bestilling gjelder, og alle bestillinger avhenger av tilgjengelighet. Kuponger kan ikke selges eller overføres. 

Alle skatter, avgifter, gebyrer og tilleggsavgifter gjelder for bestillinger som gjøres ved bruk av kuponger. Disse gebyrene må betales på bestillingstidspunktet eller direkte på overnattingsstedet, og slik betaling er ditt ansvar. Kuponger har bare verdi når de innløses i samsvar med alle vilkårene og betingelsene for tilbudet. Kuponger kan ikke byttes mot kontanter eller tilsvarende. 

Engangskuponger anses som helt oppbrukt når en kvalifiserende bestilling er gjort, og de vil ikke returneres eller erstattes. Det gis heller ingen tilbakebetaling dersom en kupong løses delvis inn. Flerbrukskuponger vil anses som helt oppbrukt i samsvar med begrensningene som fastsettes i de enkelte kupongvilkårene. 

Hvis oppholdsdatoene endres etter at du har brukt en kupong, vil ikke kupongen være gjeldende for det endrede oppholdet. Kuponger kan ikke brukes til bestillinger som er gjort tidligere. 
Kuponger kan ikke brukes av reisebyråer knyttet til Hotels.com-reisebyråprogrammet. 
Hotels.com forbeholder seg retten til når som helst å endre disse bruksvilkårene eller trekke tilbake kuponger.

VILKÅR, BETINGELSER OG GARANTIER 

Skattegebyr 

Du aksepterer at Hotels.com med de unntakene som er nevnt nedenfor i tilknytning til skatter som må betales på beløpene som vi krever for våre tjenester, ikke trekker skatt for overføring til skattemyndighetene. Skattegebyrene som kreves for «betal nå / betal online»-transaksjoner for ferieboliger, er beregnede skatter (for eksempel salgsskatt, romskatt, særavgift, moms o.l.) som Hotels.com betaler leverandøren av overnattingsstedet for å dekke avgiftene på leieprisen for rommet. Leverandørene av overnattingssteder fakturerer Hotels.com for skattebeløpene. Leverandørene av overnattingssteder har ansvar for å overføre de aktuelle skattene til de gjeldende skattemyndighetene. 


Størrelsen på beløpene og hvilke skatter/avgifter som må betales, varierer fra sted til sted. De faktiske skattebeløpene Hotels.com betaler til leverandøren, kan avvike fra skattegebyrene som belastes kunden, avhengig av prisene, hva det skal skattes av osv., på tidspunktet kunden faktisk bruker overnattingsstedet .

Servicegebyr 

Vi krever servicegebyrer som en del av vår kompensasjon for gjennomføringen av  reisebestillingen din. Størrelsen på gebyrene vi krever, varierer med beløpet og typen bestilling.

 

Skattemyndighetene i visse delstater/land pålegger skatt på salg, bruk og/eller rombelegg som vi belaster for tjenestene våre. De faktiske skattebeløpene for tjenestene våre kan variere, avhengig av beløpsstørrelsene som gjelder på tidspunktet for oppholdet ditt.

 

BETAL NÅ / BETAL ONLINE ELLER BETAL SENERE / BETAL PÅ OVERNATTINGSSTEDET – DETALJER 

Med enkelte overnattingssteder kan du når du bestiller via nettstedet, velge et av betalingsalternativene «betal nå / betal online» eller «betal senere / betal på overnattingsstedet». Hvis du velger betalingsalternativet «betal nå / betal online», får du direkte tilgang til tjenesten og belastes umiddelbart for beløpet i den valutaen du velger. Firmaet som tar betalingen og belaster kortet ditt er  TPX  eller et annet medlem av Hotels.coms portefølje som gjør forretninger under navnet Hotels.com, der betalingen tas på vegne av Hotels.com L.P. «TPX» betyr Travel Partner Exchange S.L., som har virksomhetsadresse på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Spania. 

Hvis du velger alternativet betal senere / betal på hotellet, vil du belastes i overnattingsstedets lokale valutakurs på overnattingstidspunktet. Når alternativet «betal senere / betal på overnattingsstedet» er valgt, leverer overnattingsstedet tjenesten direkte til deg. For disse transaksjonene vil du inngå en kontrakt med overnattingsstedet, og vi fungerer kun som mellommann mellom deg og overnattingsstedet (men ikke for betalingen). Da overfører vi detaljene i bestillingen din til det relevante overnattingsstedet og sender deg en bekreftende e-post for og på vegne av overnattingsstedet. Hvis du velger alternativet «betal senere / betal på overnattingsstedet» og lar være å møte opp eller avbestiller, kan overnattingsstedet pålegge deg et gebyr for manglende oppmøte eller avbestilling (du får informasjon om slike gebyrer under bestillingsprosessen). I så fall vil enten overnattingsstedet, Hotels.com eller et annet selskap tilknyttet Hotels.com belaste deg for overnattingsstedets gebyr for manglende oppmøte eller avbestilling, i overnattingsstedets lokale valutakurs.

 

Informasjonen som vises under bestilling, angir hvordan og når betalingen vil skje. Skattenes størrelse og de gjeldende valutakursene kan bli endret i tidsrommet mellom bestilling og opphold. Du må oppgi betalingskortopplysningene dine, og leverandøren eller Hotels.com må i mange tilfeller verifisere: (i) betalingskortets gyldighet (ved å belaste kortet med et lite beløp som refunderes i løpet av et par dager eller trekkes fra den endelige betalingen til leverandøren) og (ii) at det er dekning for betalingen på betalingskortet (bekreftes av banken som har utstedt betalingskortet ditt). Hotels.com og overnattingsstedene forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen hvis de ikke får betalingen til riktig tid. Mange banker og kredittkortutstedere belaster sine kontoinnehavere en transaksjonsavgift når kortutstederen og overnattingsstedet, i samsvar med kortvaremerkets definisjon (f.eks. Visa, MasterCard, American Express) er i ulike land. Valutakursen og alle transaksjonsavgifter bestemmes av banken eller firmaene som behandler transaksjonen. Disse avgiftene kan legges til av kortutstederen som en kostnad som belastes kortinnehaverens konto. Dette innebærer at beløpet som vises på din bank- eller kredittkortutskrift kan være annerledes enn beløpet som vises på faktureringsoversikten for en bestilling på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om disse avgiftene eller valutakursen som er brukt på din bestilling, ber vi deg ta kontakt med banken din.

I tillegg til betaling med kort kan du få tilbud om ytterligere betalingsalternativer, som delbetalinger, fra andre parter enn Hotels.com («betalingsalternativ som tilbys av en tredjepart»). Dersom du velger et betalingsalternativ som tilbys av en tredjepart, gjør du dette i henhold til tredjepartens gjeldende vilkår og betingelser, som du må lese gjennom og godta når du velger det aktuelle betalingsalternativet. Disse vilkårene og betingelsene vil utgjøre en kontrakt mellom deg og vedkommende tredjepart. Våre kundeservicemedarbeidere kan ikke gi råd om betalingsalternativer som tilbys av en tredjepart. Spørsmål knyttet til betalingsalternativer som tilbys av en tredjepart, må rettes direkte til slike tredjeparter.

 

FLYVNINGER, PAKKEREISER OG ANDRE AKTIVITETER

 

Bestilling av frittstående flyvninger, pakkereiser (flyvning + overnattingssted) og andre aktiviteter som tilbys via Hotels.com-fanene «Fly», «Fly + hotell» og «Aktiviteter», (https://travel.no.hotels.com/Packages-Flights) gjøres gjennom Expedia (som beskrevet i følgende vilkår og betingelser) og er underlagt de separate vilkårene og betingelsene som finnes på denne linken: https://travel.uk.hotels.com/g/rf/hcom-uk-terms-and-conditions

 

STANDARD INFORMASJONSSKJEMA FOR SAMMENSATTE REISEARRANGEMENTER

 

Viktig informasjon om sammensatte reisearrangementer. 
«Sammensatte reisearrangementer» betyr det samme som «sammensatt reisearrangement» i EU-direktiv 2015/2302 fra Europaparlamentet og Rådet av 25. november 2015 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, slik det er innarbeidet i nasjonal lovgivning («EU-direktiv 2015/2302»). 
Under visse omstendigheter kan et sammensatt reisearrangement oppstå som resultat av reisetjenester du bestemmer deg for å bestille fra andre selskaper. Når du får denne muligheten, blir du bedt om å lese den viktige informasjonen nedenfor.

Hvis du, etter å ha valgt og betalt for en reisetjeneste, bestiller ekstra reiseprodukter til turen eller ferien din via Hotels.com, vil du IKKE kunne benytte deg av rettighetene som gjelder for pakkereiser i henhold til EU-direktiv 2015/2302.

Hotels.com vil derfor ikke stå ansvarlig for gjennomføringen av slike ekstra reiseprodukter. Hvis dette skulle medføre problemer, ber vi deg kontakte den aktuelle tjenesteleverandøren.

Hvis du imidlertid bestiller ekstra reiseprodukter senest 24 timer etter at du fikk bekreftelsen på bestillingen av overnattingsstedet fra Hotels.com, vil disse reiseproduktene bli en del av det sammensatte reisearrangementet. I så fall har Hotels.com, slik de er pålagt ved EU-lov, en forsikring som sikrer at de kan refundere det du måtte ha betalt direkte til Hotels.com for tjenester som ikke blir utført på grunn av insolvens hos Hotels.com. Merk at hvis noe av din betaling går direkte til den aktuelle leverandøren av reisetjenester, har ikke Hotels.com noen forsikring som kan refundere deg ved insolvens hos den aktuelle tjenesteleverandøren.

Du finner mer informasjon om forsikring mot insolvens nedenfor:

Hotels.com er beskyttet mot insolvens gjennom en forsikring hos International Passenger Protection Limited som er garantert av flere signatarer hos Lloyds syndikater, for alle beløp som betales direkte til Hotels.com. Reisende kan kontakte International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22–26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Storbritannia, tlf.nr.: + 44 (0)345 266 1872, e-postadresse: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) ved manglende levering av tjenester på grunn av insolvens hos Hotels.com.

Merk: Denne insolvensforsikringen dekker ikke kontrakter med andre parter enn Hotels.com som kan gjennomføres til tross for Hotels.coms insolvens.

 EU-direktiv 2015/2302 slik det er innarbeidet i den nasjonale lovgivningen, er tilgjengelig her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.


PRISER

Prisen på reisetjenestene vil være den som til enhver tid er oppgitt på nettstedet, bortsett fra tilfeller av åpenbare feil. Prisene kan bli endret når som helst, men endringene vil ikke berøre bestillinger som allerede er akseptert. Til tross for at Hotels.com gjør sitt beste for å oppgi riktige priser, kan noen av reisetjenestene på nettstedet være oppført med feil pris. HOTELS.COM FORBEHOLDER SEG UTTRYKKELIG RETTEN TIL Å ENDRE ALLE FEIL I TILKNYTNING TIL OPPGITTE PRISER PÅ NETTSTEDET VÅRT OG/ELLER BESTILLINGER SOM IKKE ENNÅ ER AKSEPTERT, OG SOM ER UTFØRT TIL EN FEILAKTIG PRIS. I SLIKE TILFELLER VIL VI, DERSOM DET ER MULIG, GI DEG MULIGHETEN TIL Å BEHOLDE BESTILLINGEN MED DEN RIKTIGE PRISEN. ALTERNATIVT KANSELLERER VI BESTILLINGEN UTEN Å PÅLEGGE NOE STRAFFEGEBYR. Verken Hotels.com eller noen av ferieboligene er på noen måte forpliktet til å tilby deg reisetjenester til en feilaktig (lavere) pris, selv om du har fått tilsendt en bekreftelse på bestillingen din.

Du aksepterer at Hotels.com på forhånd fremforhandler visse rompriser hos overnattingsstedene for å gjøre det enklere for deg å utføre bestillinger. Romprisen som vises på nettstedet, er en kombinasjon av den fremforhandlede romprisen og et beløp som beholdes av Hotels.com. Du gir Hotels.com rett til å utføre bestillinger til den totale prisen på bestillingen, noe som inkluderer romprisen som vises på nettstedet pluss skattegebyrer, servicegebyrer og eventuelle skatter og avgifter på tjenestene på Hotels.com. Du samtykker i at kredittkortet ditt belastes av Hotels.com pålydende prisen for hele bestillingen. Ved å sende inn bestillingsforespørselen godkjenner du at Hotels.com, inkludert Travelscape, LLC eller Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), kan foreta bestillinger på dine vegne, inkludert inngåelse av betalingsavtaler med overnattingsstedene.


SLIK VISER VI PRODUKTER OG TJENESTER PÅ HOTELS.COM

Reisende har mange valgmuligheter når de skal finne det perfekte overnattingsstedet på Hotels.com. Med sorteringsfunksjonen kan reisende sortere søkeresultatene etter det de ser etter, slik som pris, gjestevurderinger og andre kriterier. Filtreringsfunksjonen gir deg muligheten til å legge til eller fjerne alternativer ut fra hva du trenger til reisen. Hvis du ikke velger noen alternativer, viser Hotels.com en rekke relevante resultater basert på kriteriene nevnt nedenfor.
I standardvisningen "våre favoritter" gjenspeiles den relevans hvert overnattingssted har i forhold til søkekriteriene dine, ettersom vi vil sørge for at du raskt og enkelt finner det som passer best for deg. Vi måler relevans ved å ta hensyn til faktorer som beliggenhet, gjestevurderinger, popularitet (hvor mange reisende som bestiller overnatting der på nettstedene våre), kvaliteten på informasjonen om overnattingsstedet og hvor konkurransedyktige prisene og tilgjengeligheten er sammenlignet med andre overnattingssteder som passer søkekriteriene dine. Kompensasjonen vi får fra et overnattingssted når de mottar bestillinger gjennom nettsidene våre tas også med i betrakningen når vi sorterer overnattingssteder som har liknende tilbud ut fra faktorene nevnt ovenfor. Når listen sorteres etter noe annet enn standardvisningen (f.eks. etter pris eller stjernerangering), vil overnattingssteder med tilsvarende vurdering vises i rekkefølgen bestemt av faktorene som beskrives ovenfor.

I tillegg fortsetter vi på Hotels.com å optimalisere de tjenestene vi tilbyr slik at du som reisende får en best mulig opplevelse. Derfor er det mulig at vi nå og da prøver ut ulike algoritmer for sorteringsrekkefølgen.

 

ENDRINGER ELLER AVBESTILLINGER 

Du kan endre eller avbestille overnattingen enten via internett under «Bestillinger» når du er logget på Hotels.com-kontoen din, eller ved å ringe kundeservice på 24 15 97 42 eller 22 31 07 94 for fly eller pakkereise. Ekstra kostnader kan påløpe når du ringer. 
Du kan endre gjestens navn, sengetype, røykepreferanser, spesielle ønsker, tilretteleggingsalternativer, romtype, antall gjester og reisedatoer uten at Hotels.com tar betalt for det. Leverandørene kan pålegge andre gebyrer for endringer og/eller avbestillinger. Gebyrenes størrelse varierer ut fra bestillingen, så du bør lese gjennom e-postbekreftelsen for mer informasjon.
Du godtar å betale alle avbestillings- eller endringsgebyrer du måtte pådra deg, og som leverandøren måtte kreve, når overnattingsstedet leverer tjenesten til deg direkte. Når vi gir deg tilgang til tjenesten, forbeholder vi oss retten til å overføre eventuelle avbestillings- eller endringsgebyrerer vi pådrar oss når vi avbestiller eller endrer dine bestillinger på overnattingsstedet. Enkelte overnattingssteder tillater ikke endring eller avbestilling av inngåtte bestillinger, som angitt i reglene og begrensningene for bestillingen. Du godtar å overholde vilkårene og betingelsene som gjelder for dine bestillinger.

 

Hotels.com (og de aktuelle leverandørene) forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling hvis betalingen for eventuelle endringsgebyrer knyttet til bestillingen, ikke mottas innenfor rimelig tid.


Du har ingen automatisk rett til avbestilling med mindre overnattingsstedene gir deg slike rettigheter i henhold til deres spesifikke regler og begrensninger som du får tilgang til før bestilling. For å unngå tvil: Du har ingen automatisk rett til å avbestille kontrakten med oss med mindre overnattingsstedet som er knyttet til bestillingen din, gir deg slike rettigheter i henhold til deres spesifikke regler og begrensninger, som du får tilgang til før bestilling. Hvis et overnattingssted ikke klarer å oppfylle sin del av forpliktelsen tilknyttet bestillingen din, er ikke Hotels.com ansvarlig for eventuelle kostnader for flytting til et annet overnattingssted.
Hvis du ikke møter opp til den første natten av bestillingen, men planlegger å sjekke inn for de påfølgende nettene, må du bekrefte bestillingen hos Hotels.com senest på den opprinnelige innsjekkingsdatoen for å unngå at hele bestillingen kanselleres. Hvis du ikke gir beskjed om endringen i bestillingen til Hotels.com, kan hele bestillingen bli kansellert, og du vil kun få refusjon i henhold til reglene og begrensningene til det spesifikke overnattingsstedet, som oppgitt ved bestilling. 


Disse vilkårene og betingelsene kan ikke endres av noen som ikke har fullmakt til å gjøre det, inklusive ansatte i Hotels.com.
Enten vi gir deg tilgang til tjenesten når du betaler på nett, eller overnattingsstedet gir deg tilgang når du velger å betale senere, vil du få tilgang til vilkårene og betingelsene til  overnattingsstedet i e-postbekreftelsen din.

EU-kommisjonens plattform for nettbaserte tvisteløsninger finnes på http://ec.europa.eu/odr

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR HOTELS.COM™ REWARDS 

Hotels.com Rewards («ordningen») er en bonusordning for Hotels.com. For hver natt du bestiller og bor på et kvalifisert Hotels.com Rewards-overnattingssted, får du ett stempel («stempel»). Når du har samlet 10 stempler hos oss, gir vi deg 1 bonusovernatting du kan innløse («bonusovernatting»). Denne bonusovernattingen inkluderer ikke skattene og avgiftene som du må betale når du innløser bonusovernattingen din. Alle bestillinger må gjøres online eller i mobilappen vår. Du kan bare samle stempler og innløse bonusovernattinger på et kvalifisert Hotels.com Rewards-overnattingssted.

Ordningen er åpen for alle over 18 år som registrerer seg på Hotels.com med en gyldig e-postadresse og deretter blir med i ordningen. Selskap, organisasjoner og andre grupper kan ikke bli med i ordningen. Ansatte i Expedia, Inc. kan ikke samle stempler eller løse inn bonusovernattinger hvis de bestiller gjennom ordningen B.E.S.T., eller hvis de bruker en rabatt for de ansatte. Hvis en ansatt i Expedia, Inc. gjør en bestilling uten å bruke rabatten sin, kan vedkommende samle Hotels.com Rewards-bonusovernattinger.

SAMLING AV STEMPLER

Du samler ett stempel for hver natt du oppholder deg på et kvalifisert Hotels.com Rewards-overnattingssted. Når du har samlet 10 stempler, får du 1 bonusovernatting. Du må være pålogget Hotels.com-kontoen når du bestiller online og på mobilappen slik at vi kan legge til stemplene som du samler, på kontoen din etter at du har gjennomført oppholdet ditt. Hvis du bestiller fra oss per telefon, må du oppgi e-postadressen til kontoen, slik at vi vet hvilken konto som skal ha stemplene. Det er bare Hotels.com Rewards-medlemmer som samler stempler. De andre gjestene i den samme bestillingen kan ikke samle stempler, og du kan ikke samle stempler for bestillinger du gjorde før du ble med i ordningen.

Alle stempler som du samler, vil bli lagt til på kontoen din innen 72 timer etter at du har sjekket ut av Hotels.com Rewards-overnattingsstedet. Hvis vi, etter at du har samlet stempler, får grunn til å tro at du ikke gjennomførte oppholdet (et «ugyldig stempel»), forbeholder vi oss retten til å fjerne disse ugyldige stemplene fra kontoen din. Dette kan skje hvis du avbestiller eller ikke sjekker inn på overnattingsstedet, noe som gjør at stemplene anses som ugyldige.  Ugyldige stempler vil ikke regnes med blant de 10 stemplene du trenger for å innløse en bonusovernatting.

Du kan når som helst sjekke kontoen din for å se hvor mange stempler du har samlet. Bare logg på Hotels.com, bruk mobilappen vår eller ring kundeservice. Du har selv ansvar for at informasjonen i kontoen din er riktig. Hvis du mener at kontoen din ikke viser riktig antall stempler, undersøker vi det nærmere for deg. Hvis noen av overnattingene du har bestilt, er ugyldige som tidligere angitt, vil vi fjerne disse fra kontoen din.


I tillegg til tilfellene som allerede er nevnt, kan du ikke samle stempler for følgende:
1. bestillinger som er gjort fra nettstedet til en av samarbeidspartnerne til Hotels.com
2. bestillinger som ble gjort før du ble med i ordningen
3. bestillinger av pakkereiser, dvs. overnattingssted og flyreise
4. enkelte bestillinger som er gjort med en rabattkupong eller -kode – i hvert enkelt tilfelle må du kontrollere vilkårene for disse
5. bestillinger som er gjort via avdelingen for gruppereiser
6. Bestillinger som du ikke betaler noe for, dvs. at de er gratis

INNLØSING AV BONUSOVERNATTINGER

Etter at du har samlet 10 stempler, gir vi deg 1 bonusovernatting som kan innløses på et kvalifisert Hotels.com Rewards-overnattingssted. Du kan innløse bonusovernattingen på nett og i mobilappen vår.

Beregningen av den maksimale verdien på bonusovernattingen er basert på verdien av de 10 stemplene du samlet inn, så lenge de ikke er utløpt. Verdien tilsvarer den gjennomsnittlige prisen per overnatting minus skatter og avgifter for stemplene du har samlet inn. Hvis du samlet et stempel på et Hotels.com-overnattingssted med hemmelig pris (se definisjon nedenfor), er det den prisen som blir brukt i beregningen, ikke standardprisen. Du må betale for skatter, avgifter, måltider og alle andre kostnader som kommer i tillegg til bonusovernattingen. 

Hvis du brukte ulike valutaer da du samlet de 10 stemplene dine, vil verdien på hvert stempel beregnes ut fra valutaen i området du var i da du ble medlem av ordningen.

Opphold som en eller flere bonusovernattinger brukes på, er underlagt alle gjeldende vilkår og betingelser for bestillinger. Du vil ikke få noe stempel for bonusovernattingen. Stempler har ingen kontantverdi, og du kan ikke løse inn en bonusovernatting mot penger.

Hvis du bruker en bonusovernatting på et opphold som koster mindre enn den maksimale verdien på bonusovernattingen, vil du ikke få refundert differansen i form av kontanter, tilgodebeløp eller på noen annen måte. Du kan bruke en bonusovernatting på et opphold som koster mer enn den maksimale verdien på bonusovernattingen, men da må du betale differansen selv.

Hvis du har mer enn én bonusovernatting som du kan løse inn, kan du velge hvilken bestilling du vil bruke den på. Du kan ikke kombinere en bonusovernatting med noe annet tilbud eller noen rabattkupong eller -kode, såfremt det ikke står noe annet i vilkårene for tilbudet, kupongen eller koden. Det betyr at når du bestiller et opphold som du bruker en bonusovernatting på, vil du i utgangspunktet ikke kunne oppnå noen ekstra rabatt på den samme bestillingen.


Hvis du bruker en bonusovernatting på et opphold som varer mer enn én natt, bruker vi automatisk bonusovernattingen på den dyreste  natten i bestillingen, avhengig av den maksimale verdien.

Bonusovernattingsopphold er underlagt de aktuelle avbestillingsreglene som vi får tilsendt fra Hotels.com Rewards-overnattingsstedet. Hvis du avbestiller en bonusovernatting som du ville vært berettiget full refusjon for hvis du hadde betalt for bestillingen før du avbestilte den, vil vi returnere bonusovernattingen til kontoen din og refundere eventuelle betalte gebyrer. Hvis du avbestiller en bonusovernatting som du ville vært berettiget 1–99 % refusjon for hvis du hadde betalt for bestillingen før du avbestilte den, vil ikke bonusovernattingen returneres til kontoen din, men vi vil refundere eventuelle betalte gebyrer. Hvis du avbestiller en bonusovernatting som du ikke ville vært berettiget noen refusjon for hvis du hadde betalt for bestillingen før du avbestilte den, vil ikke bonusovernattingen returneres til kontoen din, og eventuelle betalte gebyrer vil ikke bli refundert til deg.

Hvis du vil endre datoene i en bestilling hvor du har brukt en bonusovernatting, må du avbestille bestillingen, vente til bonusovernattingen har blitt tilbakeført til kontoen og deretter bestille på nytt og bruke bonusovernattingen på den nye bestillingen.

 

NIVÅENE I HOTELS.COM REWARDS

Ordningen er delt inn i tre nivåer: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver og Hotels.com Rewards Gold. Når du registrerer deg, blir du plassert på nivået Hotels.com Rewards. Når du har samlet 10–29 stempler i løpet av et medlemsår, har du oppfylt vilkårene for å bli med i Hotels.com Rewards Silver. Når du har samlet 30 eller flere overnattinger i løpet av et medlemsår, har du oppfylt vilkårene for å bli med i Hotels.com Rewards Gold. Medlemsåret gjelder fra datoen du opprettet kontoen.

Medlemmer i Silver og Gold har tilgang til et eget telefonnummer for bestillinger som de kan ringe døgnet rundt, syv dager i uken. De får dessuten andre fordeler, som tidlig tilgang til salg og eksklusive tilbud. Disse vil være tilgjengelige innen to uker etter at vilkårene for Silver eller Gold er oppfylt, og vil fortsette å være tilgjengelige resten av det medlemsåret og hele det neste medlemsåret. Hvis du ikke samler nok stempler til å kunne beholde Silver- eller Gold-medlemskapet, flyttes du ned et nivå påfølgende medlemsår.

ENDRINGER OG OPPHØR

Stemplene utløper ikke så lenge du bruker kontoen minst én gang hver 12. måned. Dette betyr at du må samle ett stempel eller løse inn én bonusovernatting i løpet av det tidsrommet, og at utløpsdatoen blir forlenget med 12 nye måneder når du har gjort dette. Hvis du ikke samler stempler eller løser inn bonusovernattinger i løpet av 12 måneder, vil stemplene dine utløpe og vi kan deaktivere kontoen din. Hvis dette skjer, mister du stemplene dine. Logg på kontoen for å se når stemplene dine utløper.


Vi kan når som helst endre våre vilkår og -betingelser, med eller uten varsel, inkludert reglene for samling av stempler, de ulike medlemskapsnivåene samt deres kvalifikasjonskrav og tilhørende fordeler, reglene for innløsing av bonusovernattinger, listen over overnattingssteder som er tilknyttet Hotels.com Rewards, og den maksimale verdien på en bonusovernatting. Vi informerer deg kanskje om disse endringene via e-post eller på nettstedet Hotels.com, så sørg for å sjekke kontoen jevnlig.

Hotels.com Rewards har ingen sluttdato, og vi fortsetter ordningen frem til vi avslutter den, noe som kan skje når som helst. Hvis vi avslutter ordningen, vil du ha 30 dager på deg fra vi kunngjør opphøret, til å innløse de bonusovernattingene som måtte gjenstå på kontoen din. Etter denne datoen mister du alle bonusovernattinger, og du vil ikke få noen refusjon for noen av disse.
Ved å fortsette å samle stempler og løse inn bonusovernattinger hos Hotels.com Rewards, godkjenner du alle endringer i disse vilkårene og betingelsene. Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert på endringene vi måtte utføre. Den nyeste og mest oppdaterte versjonen vil alltid være tilgjengelig på nettstedet vårt.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR HOTELS.COM REWARDS

Vi forbeholder oss retten til å avslutte medlemskapet ditt hvis du opptrer bedragersk eller bruker bonusordningen på en måte som bryter med våre vilkår og betingelser eller noen nasjonale eller regionale lover, forskrifter, vedtekter eller forordninger. Hvis vi avslutter medlemskapet ditt, kan du miste de innsamlede stemplene og fordelene dine. Vi forbeholder oss dessuten retten til å ta nødvendige administrative og/eller rettslige skritt, inkludert søksmål, hvis det blir nødvendig.

Mens du er medlem av Hotels.com Rewards, kan vi informere deg per e-post om eventuelle oppdateringer i kontoen eller transaksjoner. Vi kan når som helst trekke tilbake stemplene dine. Du kan ikke selge eller overføre stemplene eller bruke dem sammen med andre medlemmers stempler. Stempler og bonusovernattinger kan ikke overføres hvis et medlem dør, ved familiære problemer eller etter noen andre lovbestemmelser. Du godtar at alle tvister, krav og søksmål som disse løses individuelt og utelukkende i den norske domstolen som er relevant for saken.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene eller om dine rettigheter og forpliktelser, vil disse være underlagt og bli tolket i samsvar med norsk lovgivning.
Ordningen er ikke gyldig der den er forbudt ved lov. Hvis vi unnlater å håndheve noen av bestemmelsene i disse betingelsene og vilkårene, betyr dette ikke at vi fraskriver oss denne eller disse bestemmelsen(e). Vår beslutning i alle spørsmål eller uenigheter tilknyttet denne ordningen, er endelig.

 

EKSKLUSIVE FORDELER FOR HOTELS.COM REWARDS GOLD- OG SILVER-MEDLEMMER 

Hotels.com Rewards Silver- og Gold-medlemmer kvalifiserer for fasiliteter på utvalgte overnattingssteder. Kvalifiseringen til fasilitetene baseres på Hotels.com Rewards-nivået du har på bestillingstidspunktet, og fasilitetene som tilbys, vil være som vist i oppføringen til overnattingsstedet på bestillingstidspunktet. Fasilitetene kan variere mellom de ulike overnattingsstedene og ut fra romtype, tilgjengelighet og reisedatoer, og de kan endres når som helst. Det kan være påkrevd med et opphold på et minimum antall dager.

 

VIP ACCESS-OVERNATTINGSSTEDER

Hotels.com Rewards Silver- og Gold-medlemmer kvalifiserer for eksklusive fasiliteter på VIP Access-overnattingssteder. Kvalifiseringen til fasilitetene baseres på Hotels.com Rewards-nivået du har på bestillingstidspunktet, og fasilitetene som tilbys, vil være som vist i oppføringen til overnattingsstedet på bestillingstidspunktet. Fasilitetene kan variere mellom de ulike overnattingsstedene og kan endres når som helst. 


Utvalget av overnattingssteder som er en del av VIP Access-nettverket og tilbyr fordeler, kan endres når som helst og uten forvarsel. Fasilitetene er ment for den primære kontoinnehaveren og vil bare dekke flere reisende som det bestilles for via Silver- og Gold-medlemmets konto etter overnattingsstedets forgodtbefinnende og avhengig av tilgjengelighet. Silver- og Gold-medlemmer er garantert inkludert wi-fi på VIP Access-overnattingssteder. Dette gjelder standard wi-fi. Raskere wi-fi kan være tilgjengelig mot et tillegg. Dette kan endres når som helst.

Gold-medlemmer kan være kvalifisert for oppgraderinger ved innsjekking på deltakende VIP Access-overnattingssteder, avhengig av tilgjengelighet. Hvorvidt man er kvalifisert for romoppgradering avhenger av Hotels.com Rewards-nivået på bestillingstidspunktet. Oppgraderinger av VIP Access-overnattingssteder er ment for den primære kontoinnehaveren og vil bare dekke flere rom som er bestilt via Gold-medlemmets konto, etter overnattingsstedets forgodtbefinnende og avhengig av tilgjengelighet. Romoppgraderinger kan omfatte gratis oppgraderinger til en romkategori med større verdi og bedre kvalitet. I stedet for en romoppgradering kan reisende bli tildelt en foretrukket etasje eller en foretrukken plassering i en etasje, for eksempel langt unna heisene eller ismaskinen. Romoppgradering kan ikke reserveres. Gold-medlemmer kan få tilgang til tidlig innsjekking og sen utsjekking på deltakende VIP Access-overnattingssteder, avhengig av tilgjengelighet. Hvorvidt man kvalifiserer for tidlig innsjekking og sen utsjekking avhenger av Hotels.com Rewards-nivået på bestillingstidspunktet. Tidlig innsjekking og sen utsjekking er ment for den primære kontoinnehaveren og vil bare dekke flere reisende som det bestilles for via Gold-medlemmets konto, etter overnattingsstedets forgodtbefinnende og avhengig av tilgjengelighet.


HEMMELIGE PRISER


Hotels.com's hemmelige priser («hemmelige priser») er tilgjengelige for følgende kunder:

 

  • Hotels.com Rewards-medlemmer
    • Hvis du er logget på Hotels.com-kontoen din når du søker på nettstedet, vil du automatisk se hemmelige priser på utvalgte overnattingsstedet der banneret «Din hemmelige pris» vises.
  • Brukere av mobilappen (som definert i disse vilkårene og betingelsene)
    • Hvis du bruker mobilappen, vil du automatisk se hemmelige priser på utvalgte overnattingssteder der banneret «Din hemmelige pris» vises. Brukere av mobilappen vil ikke kunne se hemmelige priser når de besøker nettstedet via andre plattformer, med mindre de er pålogget som Hotels.com Rewards-medlem.

 

Hemmelige priser er kun tilgjengelige på utvalgte overnattingssteder og utvalgte datoer. Hemmelige priser vil kun vises når de er relevante for søket ditt, og de kan endres når som helst. Når en hemmelig pris vises ved siden av en pris som er strøket over (f.eks. 150 kr 100 kr), er prisen som er strøket over basert på overnattingsstedets standardpris på nettstedet vårt, som bestemt og gitt til oss av overnattingsstedet. Avsnittet «Priser» i disse vilkårene og betingelsene gjelder også hemmelige priser.

 


VILKÅR FOR PRISMATCH

Prismatch: Hvis du finner en lavere pris på Hotels.com eller et annet nettsted senest klokken 23.59 lokal tid dagen før oppholdet, vil vi refundere mellomlegget. Prismatch gjelder ikke for pakkereservasjoner. Flere vilkår gjelder, se nedenfor.

Innsending av krav 
• For ikke-refunderbare bestillinger: Hotels.com vil kompensere deg ved å utstede en kupong med en verdi som tilsvarer prisforskjellen. Kupongen kan brukes på en fremtidig bestilling på nettstedet Hotels.com. Du må ta kontakt med kundesenteret per telefon eller sende inn forespørselen med Prismatch-skjemaet på internett senest kl. 23.59 lokal tid dagen før oppholdet. Rommet med den lavere prisen må være tilgjengelig for bestilling på tidspunktet du tar kontakt med oss, avgjort etter våre kundeservicerepresentanters skjønn. 
• For refunderbare bestillinger: 
a) Når du har funnet en lavere pris på Hotels.com: Du kan enten ringe kundesenteret senest kl. 23.59 lokal tid dagen før oppholdet eller kansellere den eksisterende bestillingen på nett ved å logge på Hotels.com-kontoen din, velge «Dine bestillinger» og deretter bestille på nytt til den lavere prisen på nettstedet. Hvis du ringer oss, må den lavere prisen kunne bestilles på det tidspunktet du kontakter oss, og dette avgjøres av våre kundeservicerepresentanter. På forespørsel fra deg vil kundeservicerepresentanten bestille rommet til den lavere prisen ved hjelp av betalingsdetaljene du oppgir via telefon. Den opprinnelige bestillingen blir avbestilt av vår kundeservicerepresentant, og du vil motta en refusjon for det opprinnelig betalte beløpet. Refusjoner utføres øyeblikkelig av Hotels.com, men det kan ta inntil 30 dager før refusjonen er ferdigbehandlet av banken.
b) Når den lavere prisen finnes på nettstedet til en konkurrent: Hotels.com refunderer prisforskjellen. Du må ta kontakt med kundesenteret per telefon eller sende inn forespørselen med Prismatch-skjemaet på internett senest kl. 23.59 lokal tid dagen før oppholdet. Rommet med den lavere prisen må være tilgjengelig for bestilling på tidspunktet du tar kontakt med oss, etter våre kundeservicerepresentanters skjønn. Refusjoner utføres av Hotels.com når forespørselen er bekreftet, men det kan ta inntil 30 dager før banken har behandlet refusjonen.

Sammenligningen må være med samme reiserute: Prismatch kan kun påberopes ved identiske reiseruter, inkludert samme overnattingssted, samme romtype og de samme gjeldende avbestillingsreglene og reisedatoene som de som ble bestilt gjennom Hotels.com. Sammenligningen må dessuten skje med det samme overnattingsstedet som det som ble bestilt individuelt gjennom et annet nettsted. Overnattingssteder som bestilles gjennom et annet nettsted som en del av en pakke, vil med andre ord ikke kvalifiseres for Prismatch. Prismatch gjelder for prisen på den bestilte reisen, slik den synes i bestillingsbekreftelsen, inkludert alle skatter og avgifter som vi krever inn på bestillingstidspunktet. Prismatch gjelder ikke for skatter og avgifter som innkreves av tredjeparter, for eksempel skatter og avgifter overnattingsstedet måtte pålegge når du overnatter der. Prismatch gjelder ikke for bestillinger på nettsteder der overnattingsstedet eller andre bestillingsopplysninger oppgis først etter at kjøpet er gjennomført. Du må oppfylle alle krav som gjelder for den laveste prisen (hvis noen), inkludert, men ikke begrenset til, krav til bosted, region og alder.

Den sammenlignede prisen må være allment tilgjengelig: Prismatch gjelder kun for priser som annonseres og er tilgjengelige for allmennheten. Den gjelder også for våre hemmelige priser. Prismatch gjelder ikke i tilfeller hvor sammenligningen gjøres med priser fra våre konkurrenters medlemsordningsnettsteder, bedriftsrabatter eller -priser, gruppe- eller charterpriser, bonusordninger, incentiv-, møte- eller konferansepriser, reiseselskapspriser eller priser for ansatte i flyselskaper, priser som oppnås gjennom auksjon eller lignende prosesser, eller priser som bare er tilgjengelige gjennom bruken av en kupong eller en annen type tilbud som ikke tilbys til alle. Den lavere prisen kan ikke stamme fra et nettsted du må ringe til for å få vite prisen, eller fra en e-post som du har mottatt. 

Bekreftelse ved krav: Alle forespørsler må bekreftes av Hotels.com. Vi godtar ikke skjermbilder eller andre angivelige bevis på en lavere pris hvis vi ikke selv kan bekrefte prisen. Vi kommer heller ikke til å kontrollere forespørsler som etter vårt skjønn skyldes trykkfeil eller annen feil, eller som er falske eller sendt inn som svindelforsøk. 

Refusjon for bekreftede forespørsler (kun for refunderbare bestillinger): Bekreftede krav om refusjon blir godskrevet kortet som ble brukt ved bestilling. Dersom du betalte for overnattingsstedet på bestillingstidspunktet, sender vi refusjonsbeløpet etter at kravet ditt er bekreftet. Dersom du har valgt å betale for Hotels.com-bestillingen senere på overnattingsstedet og du har funnet den lavere prisen på et annet nettsted, betaler du den opprinnelige prisen når du ankommer overnattingsstedet, så sender vi deg refusjonen etter at oppholdet er over. Merk at du kan komme til å måtte vente opptil 30 dager eller frem til neste faktureringssyklus før refusjonen vises på kontoutskriften.

Kuponger (kun for ikke-refunderbare bestillinger): Kupongene sendes på e-post umiddelbart etter at du har sendt forespørselen og den er bekreftet av Hotels.com. Vilkårene og betingelsene for kuponger gjelder (se «Vilkår for bruk av rabattkoder» ovenfor).

Endringer: Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre eller avslutte Prismatch-ordningen eller begrense tilgjengeligheten overfor noen person, når som helst, uansett grunn og uten forutgående varsel eller ansvar overfor deg. Vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet, avgjør om Prismatch-kravet ditt er gyldig. Selv om vi unnlater å håndheve en bestemmelse i disse vilkårene, betyr det ikke at vi fraskriver oss den aktuelle bestemmelsen.


REISEMÅL 

Selv om de fleste reisene, inkludert reiser til reisemål i et annet land, skjer problemfritt, kan reiser til visse steder være forbundet med større risiko enn andre steder. Hotels.com anbefaler på det sterkeste at passasjerene holder seg oppdatert om påbud, anbefalinger, advarsler og råd utstedt av norske myndigheter i forbindelse med reise: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/ . 

DET AT HOTELS.COM TILBYR SALG AV REISER TIL BESTEMTE REISEMÅL I ANDRE LAND, BETYR IKKE AT HOTELS.COM GÅR GOD FOR ELLER KAN GARANTERE AT REISER TIL DISSE STEDENE KAN ANBEFALES ELLER ER UTEN RISIKO, OG HOTELS.COM KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV REISER TIL DISSE REISEMÅLENE.

ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE 

Hotels.com forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og varslene som dette nettstedet tilbys i henhold til, og du godtar å være bundet av vilkårene, betingelsene og meddelelsene som gjelder på det tidspunktet du bruker dette nettstedet og tilknyttede tjenester.

GENERELT 

Denne avtalen er underlagt norsk lovgivning. Du aksepterer herved at enhver tviste som omhandler direkte eller indirekte bruk av denne nettsiden, utelukkende er underlagt norske domstoler. Bruk av denne nettsiden er ikke tillatt i områder hvis gjeldende domstoler ikke anerkjenner alle betingelsene i denne avtalen, deriblant, men ikke begrenset til, denne delen.

Du godtar at denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet ikke innebærer at det er inngått noe prosjektsamarbeid, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom deg og Hotels.com.

Hotels.coms overholdelse av denne avtalen er underlagt gjeldende lover og rettslige prosesser, og intet i denne avtalen skal begrense Hotels.coms rett til å overholde forespørsler eller krav fra politimyndighet relatert til din bruk av dette nettstedet eller om informasjon som er oppgitt til eller samlet inn av Hotels.com i forbindelse med slik bruk.

Dersom noen del av denne avtalen anses som ugyldige eller umulig å håndheve i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til garantiansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrensningene som er angitt ovenfor, skal den bestemmelsen som er ugyldig eller umulig å håndheve, anses som erstattet av en gyldig bestemmelse som kan håndheves som i størst mulig grad dekker hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og denne avtalen skal fortsatt gjelde.

Denne avtalen (og alle andre vilkår og betingelser som refereres heri) utgjør hele avtalen mellom deg og Hotels.com i tilknytning til dette nettstedet, og den erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og alle tidligere eller samtidige forslag i elektronisk, muntlig eller skriftlig form mellom kunden og Hotels.com i tilknytning til dette nettstedet. En utskrevet versjon av denne avtalen og av enhver meddelelse som gis i elektronisk form, skal kunne brukes i rettslige eller administrative saksanlegg som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen i samme utstrekning og underlagt de samme vilkårene som andre forretningsdokumenter og -fortegnelser som opprinnelig er frembrakt og opprettholdt i trykt form.

Fiktive navn på selskaper, produkter, personer, figurer og/eller data som er nevnt her, er ikke ment å representere noe(n) faktisk individ, selskap, produkt eller hendelse.

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt heri, forbeholdes.

 

BRUK AV NETTSTEDET HOTELS.COM 

Nettstedet Hotels.com tilbys kun for å hjelpe kundene med å fastsette tilgjengeligheten av reiserelaterte produkter og tjenester samt for å foreta legitime bestillinger eller på andre måter gjøre forretninger med leverandører – og ikke til noe annet formål. Du garanterer at du er minst 18 år gammel og har juridisk myndighet til å inngå denne avtalen og bruke dette nettstedet i samsvar med alle vilkår og betingelser heri. Du godtar at du er økonomisk ansvarlig for all din bruk av dette nettstedet (og for andres bruk av din konto, inkludert, men ikke begrenset til, mindreårige personer som bor sammen med deg). Du godtar å overvåke mindreåriges bruk av dette nettstedet under ditt navn og på din konto. Du garanterer også at all informasjon som angis av deg eller medlemmer av din husholdning når dere bruker dette nettstedet, er sann og riktig.
Alle spekulative, falske eller bedragerske bestillinger eller bestillinger som gjøres i påvente av etterspørsel, er forbudt, uten begrensning. Du godtar at verktøyene for å bestille reisetjenester på dette nettstedet kun kan brukes til å utføre legitime bestillinger eller kjøp for deg selv eller en annen person som du har fått fullmakt til å handle på vegne av. Du forstår at overdreven bruk, mistenkelig aktivitet, tegn på svindel eller misbruk av bestillingsverktøyene i tilknytning til reisetjenestene på dette nettstedet kan medføre at Hotels.com kansellerer bestillinger tilknyttet ditt navn, din e-postadresse eller din konto, og at eventuelle tilknyttede kontoer på Hotels.com blir stengt. Hvis du har utført bedragersk aktivitet, forbeholder Hotels.com seg retten til å foreta nødvendige rettslige skritt, og du kan bli stilt ansvarlig overfor Hotels.com for økonomiske tap, inkludert prosessomkostninger og skadeserstatninger. For å bestride riktigheten av at en bestilling er blitt kansellert eller at en konto er blitt sperret eller avsluttet, må du ta kontakt med kundeservice.

LEVERANDØRENES REGLER OG BEGRENSNINGER

Egne vilkår og betingelser gjelder for din(e) bestilling(er) og ditt/dine kjøp av reiserelaterte produkter og tjenester. Når vi gir deg direkte tilgang til tjenestene, vil disse vilkårene og betingelsene inkludere leverandørenes vilkår eller betingelser som du får tilgang til før noen bestilling utføres og som du godtar i det øyeblikk en bestilling faktisk legges inn. Les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene. Du godtar at du er bundet av disse vilkårene og betingelsene samt leverandørens vilkår eller betingelser, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av alle beløp ved forfall og overholdelse av leverandøren(e)s regler og begrensninger knyttet til tilgjengelighet og bruk av priser, produkter eller tjenester. 
Du har ansvar for å gjøre deg kjent med leverandørens vilkår og betingelser før du legger inn en bestilling.

 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din hvis betalingen av hele det utestående beløpet ikke skjer innen rimelig tid. Du godtar at enkelte tredjepartsleverandører som tilbyr visse tjenester og/eller aktiviteter, kan be deg signere deres ansvarsfraskrivelse før du kan få tilgang til tjenesten og/eller aktiviteten de tilbyr. Du forstår at et brudd på vilkårene til noen slik leverandør kan føre til at bestilling(er) eller kjøp kanselleres, at du nektes adgang til alle flyreiser, overnattingssteder eller leiebiler, at du taper innbetalt beløp for slik bestilling eller slikt kjøp, og at Hotels.com belaster kontoen din med eventuelle kostnader de har pådratt seg som følge av et slikt brudd. Du har det fulle ansvaret for alle kostnader, avgifter, tollgebyrer, skatter og andre gebyrer som bruken av dette nettstedet medfører.

 

GRUPPEBESTILLINGER

Du kan ikke på nett bestille mer enn 8 rom på samme overnattingssted/oppholdsdatoer. Hvis vi mener at du har bestilt mer enn 8 rom totalt i separate bestillinger, kan vi kansellere dem og kreve et eventuelt avbestillingsgebyr fra deg. Hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, mister du det. Ønsker du å bestille 9 eller flere rom, må du kontakte Expedias spesialister for gruppereiser på telefon eller ved å fylle ut skjemaet for gruppereiser online. En av våre gruppereisespesialister vil behandle forespørselen din og ta kontakt for å fullføre bestillingen. Du kan bli bedt om å signere en skriftlig kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.

BESTILLING AV LANGE OPPHOLD

Du kan ikke på nett bestille mer enn 28 netter på samme overnattingssted. Hvis vi oppdager at du har bestilt over 28 netter totalt i separate bestillinger, kan vi kansellere dem og kreve et eventuelt avbestillingsgebyr fra deg. Hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, mister du det. Hvis du ønsker å bestille 29 eller flere overnattinger, må du ta kontakt med Hotels.coms spesialister på langtidsopphold via telefon eller fylle ut nettskjemaet for langtidsopphold. En av våre spesialister på langtidsopphold vil behandle forespørselen og ta kontakt for å fullføre bestillingen. Du kan bli bedt om å signere en skriftlig kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.


VALUTAKALKULATOREN 

Valutakursene baseres på forskjellige kilder som er tilgjengelige for allmennheten, og de bør kun betraktes som veiledende. Det kan ikke garanteres at de oppgitte kursene er oppdaterte og korrekte, og de faktiske kursene kan variere. Valutakursene oppdateres ikke hver dag. Du bør kontrollere datoen i valutakalkulatoren for når valutakursen sist ble oppdatert. Informasjonen som gis gjennom dette verktøyet, antas å være nøyaktig, men Hotels.com, deres partnerselskaper og/eller deres leverandører kan ikke garantere at den er nøyaktig. Hvis du bruker denne informasjonen til et økonomisk formål, anbefaler Hotels.com at kunden rådfører seg med en kvalifisert fagperson for å bekrefte nøyaktigheten av valutakursene. Hotels.com, partnerselskapene til Hotels.com og/eller deres leverandører gir ikke tillatelse til bruk av denne informasjonen til noe annet formål enn for personlig bruk, og forbyr så langt loven tillater det å videreselge, distribuere og bruke denne informasjonen til kommersielle formål.

 

ANMELDELSER, KOMMENTARER, BILDER OG INNHOLD FRA BRUKERNE

Hotels.com kan publisere anmeldelser, kommentarer, bilder og annet materiale i tilknytning til hoteller samt andre typer ferie- og reiseopplevelser («anmeldelser»). Hotels.com kan også tilrettelegge for at brukerne av dette nettstedet selv kan legge inn anmeldelser («brukeranmeldelser»). Du fraskriver deg all eiendomsrett du måtte ha til slike brukeranmeldelser, slik at de fritt kan brukes, kopieres, distribueres og gjøres tilgjengelig i ethvert medium og i enhver form av Hotels.com eller våre partnerselskaper uten din tillatelse. Der hvor slike brukeranmeldelser kan legges inn, bekrefter du at du bare vil legge inn brukeranmeldelser som gjelder den aktuelle tjenesten og som overholder disse vilkårene og betingelsene samt eventuelle retningslinjer som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet. Du gir Hotels.com med sine datterselskaper og tilsluttede selskaper («selskapene tilknyttet Hotels.com») og de tilsluttede partnerne, partnerne under samme varemerke og/eller de tilknyttede partnernettstedene som vi tilbyr tjenestene våre gjennom («partnerselskapene tilknyttet Hotels.com»), en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, overførbar og ugjenkallelig rett, som også kan gis videre til tredjeparter, til å (a) bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, bruke for å skape avledede tekster eller annet, og offentlig vise frem og bruke slike brukeranmeldelser overalt i verden i alle medier, både de som allerede eksisterer i dag og nye som vil komme i fremtiden, og å (b) bruke navnet som du sender inn i forbindelse med slike brukeranmeldelser. Du godtar at selskapene tilknyttet Hotels.com etter eget skjønn kan tillegge brukeranmeldelsen din informasjon (ved for eksempel å tilføye navn og hjemby i forbindelse med anmeldelser som du sender inn), og at slike brukeranmeldelser kan deles med leverandørene vi samarbeider med. Du gir dessuten selskapene tilknyttet Hotels.com rett til å rettslig forfølge alle juridiske og fysiske personer som krenker dine eller selskapenes rettigheter tilknyttet brukeranmeldelsene ved å ikke respektere disse brukervilkårene. Du godtar at brukeranmeldelsene ikke regnes som og ikke blir behandlet som konfidensielle opplysninger, og at du ikke har noen åndsverksrettigheter til slike anmeldelser. Du fraskriver deg alle «ideelle rettigheter» (som blant annet retten til å motsette deg at det blir lagt til informasjon og utført endringer) som kan være tilknyttet brukeranmeldelsene dine, og du bekrefter at du ikke har innvendinger mot publisering, bruk, endringer, sletting eller utnyttelse av brukeranmeldelsene dine av oss, partnerselskapene tilknyttet Hotels.com eller våre øvrige partnere eller rettighetsinnehavere.

Mer spesifikt betyr det at du ved å bruke en slik tjeneste anfører og garanterer at

• du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter til brukeranmeldelsene du publiserer 
• de innsendte brukeranmeldelsene er korrekte på innsendingstidspunktet 
• brukeranmeldelsene du legger inn, ikke bryter med noen av de til enhver tid gjeldende brukervilkårene, retningslinjene eller reglene som gjelder for Hotels.com 
• du ikke med vilje eller uaktsomt vil legge ut informasjon som kan skade eller fornærme enkeltpersoner eller deres virksomhet, og spesifikt at du ikke vil legge ut kommentarer, informasjon eller annet materiale som er usant, skadelig, injurierende, fornærmende eller uanstendig eller med rimelighet kan oppfattes slik 
• du ikke på noen måte har til hensikt å forlede eller villede, og at du ikke vil delta i eller oppmuntre til noen bedragersk eller ulovlig aktivitet 
• du ikke vil publisere eller distribuere informasjon eller materiale som tilhører en tredjepart, uten skriftlig samtykke fra den aktuelle parten 
• alle bilder som er sendt inn, går under våre retningslinjer for innsending av bilder

Vær oppmerksom på at anmeldelsene som vises på dette nettstedet, er skrevet av bekreftede brukere som har overnattet på et overnattingssted som er bestilt på Hotels.com eller på nettstedet til andre selskaper i Expedia Group. Hotels.com påberoper seg ikke eierskap til, tilknytning til eller bifall av bilder som sendes inn av sluttbrukere gjennom våre nettsider.

Hotels.com redigerer ikke innsendte anmeldelser eller brukeranmeldelser og kan ikke, så langt loven tillater det, på noen måte stå ansvarlig for slike anmeldelser eller brukeranmeldelser, eller påfølgende innsending, bruk eller distribusjon av disse. I tillegg gjelder at Hotels.com verken bekrefter, gir tilslutning til eller godkjenner synspunktene eller kommentarene som uttrykkes i noen anmeldelser eller brukeranmeldelser, da dette er de personlige synspunktene til personene som sender dem inn. Eventuelle beslutninger på grunnlag av anmeldelser eller kommentarer som vises gjennom tjenesten, tas på egen risiko. Hotels.com kan fra tid til annen tilby insitamenter for å få kundene til å sende inn brukeranmeldelser (for eksempel rabattkuponger, deltagelse i trekninger osv.). For oss er det viktig at brukeranmeldelsene er upartiske og ærlige. Kundene vil derfor få tilgang til disse insitamentene uavhengig av om brukeranmeldelsene deres er positive eller negative.

Hotels.com forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å nekte å legge ut eller fjerne (uten varsling) anmeldelser eller brukeranmeldelser. Dette omfatter blant annet situasjoner der Hotels.com mottar en klage fra tredjepart og/eller har grunn til å tro at disse vilkårene eller retningslinjene har blitt brutt.

Retningslinjer for innsending av bilder

Ethvert bilde du sender inn, må overholde følgende regler:

• Relevans: Alle bilder må være relevante for det aktuelle overnattingsstedet, restauranten, stedet eller den generelle reiseopplevelsen.
• Samfunns-/familievennlighet:
Du må ikke sende inn bilder eller annet innhold som er ulovlig, obskønt, pornografisk, blasfemisk, vulgært, støtende eller krenkende. 
Ikke send inn bilder eller innhold som krenker privatlivets fred eller en persons eller enhets rettigheter.
Ikke send inn bilder eller informasjon om barn eller tredjeparter uten deres samtykke (eller foreldrenes samtykke hvis barnet er under 13 år).
Barn under 13 år får ikke sende inn bilder eller annet materiale.
• Opprinnelse: Du må bare sende inn dine egne bilder. Ikke send inn bilder fra noen annen kilde (personlig eller kommersiell). Ikke send inn bilder som krenker en eller flere tredjeparters opphavsrett, merkevare eller annen eiendomsrett.
• Ikke-kommersielle formål: Du må ikke sende inn bilder som inkluderer logoer, varemerker, reklame eller annet kommersielt materiale. 
• Skadelige filer: Du må ikke sende inn bilder som inneholder virus eller annen skadelig kode som enten er ment for å skade eller kan føre til skade på datamaskiner og systemer som tilhører Hotels.com og/eller de som bruker dette.
• Filegenskaper: Enkeltbilder må ikke overstige 5 MB i filstørrelse. Bildene må sendes inn i ett av følgende formater: .jpg, .bmp, .gif eller .png.

• MEDDELELSE OM RETTIGHETSKRENKENDE INNHOLD 
• Er du av den oppfatning at innhold som vi har på vårt nettsted, krenker din opphavsrett, kan du eller din representant sende oss et skriftlig varsel som inkluderer informasjonen nevnt nedenfor. Vær oppmerksom på at vi ikke vil behandle klagen din hvis den ikke er fylt ut korrekt eller er ufullstendig. Alle eventuelle feilaktige fremstillinger i ditt varsel om angivelig krenkende innhold eller aktivitet kan gjøre deg erstatningsansvarlig for skader. 
• 1. Det må gå klart frem i varselet hvilket opphavsrettslig innhold du mener har blitt krenket. 
• 2. Det må også gå klart frem i varselet hvilket innhold på nettstedet du mener krenker opphavsretten din, som å legge ved en link til det krenkende innholdet. 
• 3. Du må oppgi adresse, e-postadresse og telefonnummer. 
• 4. En erklæring om at du «i god tro er av den oppfatning at innholdet som hevdes å være et brudd på opphavsretten, ikke er godkjent brukt av opphavsrettens eier eller vedkommendes representant eller av loven» må være inkludert i varselet. 
• 5. En erklæring om at «informasjonen i varselet er korrekt, og vel vitende om at en falsk erklæring kan få strafferettslige følger, erklærer den klagende part at vedkommende har fullmakt til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som hevdes å være krenket» må også være inkludert i varselet. 
• 6. Signaturen til personen som har fullmakt til å handle på vegne av eieren av den eksklusive retten som angivelig er krenket. 
• 
• Du kan sende oss varselet ditt på e-post til hotels-copyright@hotels.com, på faks til (+11) 425 679 7251 med «Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints» påskrevet, eller via følgende kontaktopplysninger:
• Hotels.com, L.P.
• Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
• c/o NRAI
• 16055 Space Center Blvd., Suite 235
• Houston, TX 77062
• KLAGER PÅ FJERNING AV INNHOLD
• Hvis noe innhold som du har publisert, er blitt fjernet, kan du sende inn en klage via faks eller post. Du må inkludere informasjonen nevnt nedenfor. Det kan lønne seg å forhøre seg med en rettslig ekspert på forhånd. Legg ved følgende informasjon: 
1. Det må gå klart frem i klagen hvilket innhold som ble fjernet eller deaktivert, og hvor dette innholdet befant seg på vårt nettsted. Oppgi nettadressen hvis dette er mulig.
• 2. Du må oppgi navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.
• 3. Du må inkludere en erklæring hvor du gir ditt samtykke til at Federal District Court i delstaten som du er registrert bosatt i, vil ha jurisdiksjon i denne saken hvis du er bosatt i USA, eller at domstolene som har jurisdiksjon i et område hvor Hotels.com befinner seg, vil ha jurisdiksjon i denne saken hvis du er bosatt utenfor USA. I denne erklæringen må det også gå frem at du vil akseptere et varsel om rettslig forfølgelse fra parten som rapporterte innholdet ditt, eller denne partens representant.
• 4. Følgende erklæring: «Jeg erklærer, vel vitende om at en falsk erklæring kan få strafferettslige følger, at jeg i god tro mener at innholdet som identifiseres ovenfor, ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller en forveksling.»
• Du må underskrive dokumentet og sende det til følgende adresse:
• Hotels.com, L.P.
• Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
• c/o NRAI
• 16055 Space Center Blvd., Suite 235
• Houston, TX 77062
• ELLER du kan sende det på faks til: (+1 425) 679 7251, med «Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints» påskrevet. 
Har du spørsmål vedrørende DMCA-prosessen for Hotels.com, kan du kontakte oss på (+1 425) 679 3751.

OPPHØR AV KONTO

I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (heretter «DMCA») og andre gjeldende lover opererer Hotels.com med en praksis som går ut på å avslutte, etter Hotels.com sitt eget skjønn og i passende tilfeller, en abonnents abonnement eller en kontoinnehavers konto hvis vedkommende anses for å ha krenket en opphavsrett flere ganger. Hotels.com kan også, etter eget skjønn, begrense adgangen til nettstedet og/eller avslutte kontoene til brukere som krenker en annen persons opphavsrett, uavhengig av om det foreligger mer enn ett brudd eller ikke. Dersom du er av den oppfatning at en kontoinnehaver eller abonnent har krenket opphavsretten flere ganger, må du oppgi tilstrekkelig informasjon i meddelelsen du sender oss, slik at vi kan bekrefte at vedkommende faktisk har krenket opphavsretten flere ganger.

 

TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK AV MOBILAPPEN TIL HOTELS.COM

Denne delen angir de ekstra vilkårene og betingelsene («brukerbetingelser for appen») for din bruk på mobiltelefon, smarttelefon eller annen mobilenhet av vårt program som kalles «Hotels.com Mobile» («mobilappen»). Når du trykker på knappen «Godta» eller tilsvarende i mobilappen, godtar du å følge

1. vilkårene og betingelsene
2. bruksvilkårene for mobilappen og
3. vår 
personvernerklæring (https://no.hotels.com/customer_care/privacy.html),

samlet kalt «retningslinjene våre». Hvis du ikke godtar retningslinjene våre, kan du ikke bruke mobilappen. Du må i så fall trykke på «Avvis» og avinstallere mobilappen fra enheten.

Hvis du godtar retningslinjene, gir vi deg en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke mobilappen og få tilgang til innholdet og informasjonen som formidles via mobilappen (heretter «innholdet») (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgang på reisetjenester), i henhold til bestemmelsene i retningslinjene våre.


Alle vilkårene og betingelsene ovenfor som styrer

1. bruken din av nettstedet vårt
2. alt innhold og alle tjenester, funksjoner, programmer, kuponger og bonusprogrammer du får tilgang til via nettstedet
3. vårt rettsforhold (inkludert, men ikke begrenset til, vårt ansvar overfor deg) og
4. våre rettigheter,

skal gjelde i like stor grad og fullt ut og skal utgjøre grunnlaget for tilgangen Hotels.com gir deg til mobilappen og innholdet. Alle henvisninger til «nettsted» i vilkårene og betingelsene ovenfor skal anses å inkludere henvisninger til mobilappen og/eller innholdet og skal gjelde din bruk av mobilappen og/eller innholdet når konteksten angir det. Alle henvisninger til «avtale» eller «vilkår og betingelser» skal også, når konteksten angir det, anses å inkludere referanser til disse brukerbetingelsene for mobilappen. 

Denne mobilappen er kun ment for din personlige og ikke-kommersielle bruk.

Et vilkår for din bruk av denne mobilappen og innholdet er at du garanterer at du ikke vil bruke mobilappen og innholdet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til våre retningslinjer.

Mobilenheten din må være koblet til internett for at mobilappen skal fungere på riktig måte. Du har ansvar for å sikre at mobilenheten din har internettilkobling, og du er ansvarlig for alle beløp tjenesteleverandøren din måtte belaste deg som følge av at mobilappen sender og mottar data (inkludert, men ikke begrenset til roamingavgifter). Legg merke til at mobilappen automatisk vil overføre en liten mengde data som en del av normal drift. Du finner mer informasjon om dette i delen «Informasjon om deg og din bruk av mobilappen» nedenfor.

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene og betingelsene eller tillates ved lokal lovgivning, lover du at du ikke skal

1. kopiere mobilappen eller innholdet i den, bortsett fra når slik kopiering skjer tilfeldig i forbindelse med normal bruk av mobilappen
2. leie ut, lease ut, lisensiere, låne bort, oversette, slå sammen, tilpasse, endre eller modifisere mobilappen eller innholdet
3. gjøre endringer eller modifikasjoner i hele eller deler av mobilappen eller innholdet, eller tillate at mobilappen eller innholdet eller noen del av disse kombineres med eller blir innebygget i noen andre programmer
4. demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede arbeider basert på hele eller deler av mobilappen eller innholdet, eller gjøre forsøk på noe slikt, bortsett fra i den grad slike handlinger ikke kan forbys ved lov
5. gi full eller delvis tilgang til eller på annen måte gjøre tilgjengelig mobilappen eller innholdet (inkludert, men ikke begrenset til, lister over programmer, objekt- og kildeprogrammer, objektkode og kildekode) i noe format til noen tredjepart.

Forbeholdte rettigheter

Du godtar at alle immaterielle rettigheter til, eierskap til og interesser i mobilappen og innholdet, tilhører enten Hotels.com eller våre leverandører og tjenestetilbydere. Disse rettighetene er beskyttet av lover og avtaleverk i hele verden. Alle slike rettigheter forbeholdes.
Du godtar at du ikke har noen rettigheter til eller i mobilappen og innholdet, bortsett fra din begrensede rett til bruk i samsvar med våre retningslinjer.

Du godtar at mobilappen med medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt de til enhver tid gjeldende lovene og forskriftene om eksportkontroll i USA. Du godtar at du ikke kan eksportere eller videreeksportere mobilappen, direkte eller indirekte, til noe land som omfattes av USAs eksportrestriksjoner.

Informasjon om deg og din bruk av mobilappen


Vi behandler informasjon om deg i samsvar med 
personvernerklæringen vår. Ved å bruke denne mobilappen samtykker du i slik behandling, så les personvernerklæringen nøye. 

Mobilappen vil automatisk samle inn informasjon om følgende, som nærmere beskrevet i 
personvernerklæringen vår:

1. hvordan du bruker mobilappen
2. hva slags innhold du åpner og bruker
3. tekniske feil eller problemer som måtte oppstå mens appen brukes

Ved å bruke mobilappen erkjenner, samtykker du i og godtar du den automatiske innsamlingen av disse opplysningene.

Når du bruker funksjonen «Finn hoteller nær deg» i mobilappen, bruker vi tilgjengelige geolokasjonsdata fra enheten din med GPS- eller mobildata til å finne overnattingssteder i nærheten av der du er. Selv om denne informasjonen samles inn anonymt, kan den avsløre din nøyaktige eller tilnærmede posisjon for mobilappen. Denne informasjonen bruker vi bare til å finne hoteller slik det er beskrevet i personvernerklæringen vår. Vi samler ikke inn posisjonsdata via mobilappen med mindre du aktiverer funksjonen «Finn hoteller nær deg» i mobilappen. Når du bruker funksjonen «Finn hoteller nær meg», erkjenner, godtar og samtykker du til at Hotels.com bruker de nevnte posisjonsdataene til å levere innhold og tjenester som er relevante for din posisjon, via mobilappen. Deling av posisjonsdata via mobilappen kan når som helst deaktiveres i innstillingene. 

Opphør

Hotels.com kan bringe disse brukerbetingelsene til opphør umiddelbart gjennom et skriftlig varsel til deg hvis

1. du i vesentlig grad eller stadig bryter disse brukerbetingelsene
2. Hotels.com etter eget forgodtbefinnende bestemmer seg for å trekke tilbake mobilappen, helt eller delvis

Ved opphør uansett årsak gjelder følgende:

1. Alle rettigheter du har fått til mobilappen eller innholdet under disse brukerbetingelsene, opphører å gjelde.
2. Du må slutte å bruke mobilappen og innholdet.
3. Du må slette eller fjerne mobilappen fra enheten din.

Disse brukerbetingelsene er bindende for deg og oss samt for våre respektive etterfølgere og stedfortredere. Du kan ikke overføre, tildele, pålegge andre eller på annen måte overdra disse brukerbetingelsene eller noen av rettighetene eller forpliktelsene som følger av disse brukerbetingelsene, uten på forhånd å ha innhentet vårt skriftlige samtykke. Vi kan overføre, tildele, pålegge andre, sette bort eller på annen måte overdra disse brukerbetingelsene eller enhver rettighet eller forpliktelse som følger av disse brukerbetingelsene, når som helst mens disse brukerbetingelsene gjelder.

Hvis vi på noe tidspunkt i løpet av perioden disse brukerbetingelsene gjelder for, mislykkes med å håndheve noen av dine forpliktelser i henhold til disse brukerbetingelsene, eller hvis vi mislykkes med å håndheve noen av rettighetene eller rettsmidlene vi har krav på under disse brukerbetingelsene, skal ikke dette innebære noen fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler eller at du fritas for overholdelse av slike forpliktelser. Hvis vi skulle fraskrive oss noe mislighold, vil ikke det innebære fraskrivelse av noe påfølgende mislighold. Ingen fraskrivelse fra oss av noen av disse brukerbetingelsene skal bli gjeldende med mindre de uttrykkelig angis å være en fraskrivelse som formidles skriftlig til deg.

Apple-enheter

Hvis du bruker mobilappen på en Apple-enhet (f.eks. iPhone, iPod, iPad), må du i tillegg til det som angis ovenfor, også godta følgende:

1. Bruksvilkårene inngås kun mellom oss og deg, ikke med Apple Inc. på adressen One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. («Apple»).
2. Lisensen du får til å bruke mobilappen, er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke mobilappen på et produkt med operativsystemet for Apples mobilenheter (iOS) som du eier eller kontrollerer.
3. Du anerkjenner at Apple ikke på noen måte er forpliktet til å bidra med vedlikeholds- og støttetjenester for mobilappen.
4. Hvis mobilappen ikke skulle overholde en aktuell garanti, kan du ved å varsle Apple få refundert eventuell kjøpspris for mobilappen, men ut over det og i den grad gjeldende lov tillater det, vil ikke Apple ha noen andre garantiforpliktelser for mobilappen overfor deg.
5. Du anerkjenner at vi, ikke Apple, er ansvarlig for alle krav fra deg eller tredjeparter med hensyn til mobilappen.
6. Du anerkjenner at dersom en tredjepart hevder at mobilappen eller ditt innehav og din bruk av denne appen krenker tredjepartens immaterielle rettigheter, har ikke Apple noe ansvar for undersøkelser, forsvar, oppgjør eller avvisning av noen slik påstand om krenkede rettigheter.
7. Du fremstiller og garanterer at du ikke bor i et land som er underlagt handelsforbud fra amerikanske myndigheter eller står på listen over land som støtter terrorister, og at navnet ditt ikke står på noen liste over parter som er pålagt forbud eller begrensede rettigheter.
8. Du anerkjenner og godtar at Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter til brukerbetingelsene, og at Apple, når du har godtatt brukerbetingelsene, vil ha rett (og vil anses å ha godtatt retten) til å håndheve brukerbetingelsene mot deg som begunstiget tredjepart av dem.

 

Revidert 6. desember 2021

 


© 2021 Hotels.com, L.P. Med enerett.