Hopp til hovedinnhold.

Vilkår

Skriv ut

Vilkår

Skriv ut

Teksten under er bare oversatt for at du lettere skal kunne forstå den. Hvis det oppstår en konflikt mellom denne versjonen og den opprinnelige engelskspråklige versjonen (klikk her), er det den engelskspråklige versjonen som gjelder.

 

 
Termene "vi", "oss", "Selskap" og "no.hotels.com" refererer til Hotels com, L.P., et kommandittselskap med kontorer i 15400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 USA, forretningsregistreringsnummer 15269810, deres partnere og/eller leverandører og tjenesteytere ("Hotels.com"), og "du" refererer til en enkeltperson som oppretter en konto hos oss og/ eller kunden som foretar en reservasjon hos oss direkte via dette nettstedet eller indirekte via en av våre partnere. Dette nettstedet tilbys til din bruk og er underlagt som betingelse at du uten modifikasjoner godtar samtlige regler, betingelser og merknader på nettstedet slik de foreligger når reservasjonen foretas. All bruk av kontoen av deg og vår bruk av informasjonen om din konto sammen med reservasjonen du foretar hos oss er underlagt følgende regler, betingelser og merkader. Bruk av dette nettstedet innebærer at du godtar alle slike regler, betingelser og merknader. Hvis du ikke er enig med disse reglene og betingelsene, har du ikke lov til å bruke dette nettstedet. Hotel.com kan utvide disse ordningene til å gjelde selskapets filialer som tilbyr en online-reisetjeneste i Hotels.coms navn i Storbritannia.
 
PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK
 
Dette nettstedet er beregnet på privat og ikke-kommersiell bruk. Innholdet og informasjonen på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgjengelighet på reisetjenester), samt infrastrukturen som brukes til å presentere dette innholdet og denne informasjonen, tilhører selskapet eller dets leverandører. Derfor godtar du, som en betingelse for å bruke nettstedet, at du ikke skal bruke nettstedet eller tilhørende innhold eller informasjon til kommersielt eller ikke-personlig formål (direkte eller indirekte). Selv om du kan lage kopier av reiseruten din (og tilhørende dokumenter) for reiser eller tjenester du har kjøpt på dette nettstedet, godtar du at du ikke kan endre, kopiere, distribuere, sende, fremvise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, utlede arbeid basert på, overføre, selge eller videreselge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som stammer fra dette nettstedet. I tillegg, uansett om det skjer i kommersielt øyemed eller ikke, godtar du at du ikke kan:
 
• få tilgang til, overvåke eller kopiere innhold eller informasjon på dette nettstedet ved hjelp av søkerobot, spider, scraper eller andre automatiserte metoder eller manuelle prosesser uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Hotels.com, L.P.
• fjerne tiltakene for utestengning av uønskede roboter på dette nettstedet eller omgå andre tiltak for å nekte eller begrense adgang til dette nettstedet;
• foreta handlinger som fører eller kan føre til, etter Hotels.coms skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til Hotels.com eller
• dyplenking til noen del av dette nettstedet (innbefattet, men ikke begrenset til, tilgangsbanen for kjøp av reisetjenester) for ethvert formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Hotels.com
 
ANSVARSFRASKRIVELSE
 
INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL AVGRENSE ELLER INNSKRENKE ELLER ANSES SOM EN AVGRENSNING ELLER INNSKRENKNING AV VÅRT ANSVAR FOR VÅR SVINDEL ELLER FOR PERSONSKADE ELLER DØD SOM SKYLDES VÅR UAKTSOMHET.
 
INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM PUBLISERES PÅ DETTE NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER SKRIVEFEIL. HOTELS.COM OG DETS PARTNERE GÅR IKKE GOD FOR EGNETHETEN TIL OG FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR UNØYAKTIGHETER I FORBINDELSE MED BILDER AV HOTELLER OG BILDER FRA ANDRE LEVERANDØRER, HOTELLERS EIENDOMMER, BESKRIVELSER AV CRUISE, BILER OG ANDRE PRODUKTER OG OVERSIKTER OVER HOTELLFASILITETER OG ANDRE PRODUKTBESKRIVELSER SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET, DER MYE AV INFORMASJONEN ER LEVERT AV DE RESPEKTIVE LEVERANDØRENE. HOTELLSTANDARDENE SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET ER KUN RETNINGSGIVENDE, OG HOTELS.COM OG DETS PARTNERE GÅR IKKE GOD FOR NØYAKTIGHETEN VED DISSE STANDARDENE. INFORMASJONEN SOM FINNES HER, ENDRES MED JEVNE MELLOMROM. HOTELS.COM, DETS PARTNERE OG/ELLER LEVERANDØRER KAN UTFØRE FORBEDRINGER OG ENDRINGER I DETTE NETTSTEDET.
 
HOTELS.COM, DETS PARTNERE OG/ELLER LEVERANDØRER GÅR IKKE GOD FOR EGNETHETEN TIL INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ NETTSIDEN I FORHOLD TIL NOE FORMÅL. AT PRODUKTER ELLER TJENESTER VISES ELLER TILBYS TIL SALG PÅ NETTSTEDET, INNEBÆRER IKKE AT DE GARANTERES ELLER ANBEFALES AV HOTELS.COM ELLER DETS PARTNERE..
 
ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES "SLIK DE ER" UTEN GARANTIER AV NOEN ART. HOTELS.COM, DETS PARTNERE OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALT ANSVAR FOR GARANTIER OG BETINGELSER NÅR DET GJELDER DISSE INFORMASJONENE, PROGRAMVARENE, PRODUKTENE OG TJENESTENE, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, EIENDOMSRETT OG MANGEL PÅ INNTRENGNING.
 
FLYSELSKAPENE, HOTELLENE OG ANDRE LEVERANDØRER AV REISER ELLER ANDRE TJENESTER TIL HOTELS.COM ER UAVHENGIGE LEVERANDØRER OG IKKE AGENTER ELLER ANSATTE HOS HOTELS.COM ELLER DETS PARTNERE. VERKEN HOTELS.COM ELLER DETS PARTNERE ER ANSVARLIG FOR HANDLINGER, FEIL, UTELATELSER, PÅSTANDER, GARANTIER, LØFTEBRUDD ELLER UAKTSOMHET FRA DISSE LEVERANDØRENES SIDE ELLER FOR PERSONSKADE, DØDSFALL, SKADE PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER ELLER UTGIFTER FORBUNDET MED DETTE. HOTELS.COM OG DETS PARTNERE BÆRER INTET ANSVAR FOR OG VIL IKKE INNVILGE REFUSJONER VED FORSINKELSE, KANSELLERING, OVERBOOKING, STREIK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE FORHOLD SOM DE IKKE HAR DIREKTE KONTROLL OVER, OG DE HAR INTET ANSVAR FOR MERKOSTNADER, UTELATELSER, FORSINKELSER, OMDIRIGERINGER ELLER TILTAK FRA STATLIGE ELLER ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHETER.
HOTELS.COM, DETS PARTNERE OG/ELLER LEVERANDØRER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, UFORUTSETTE ELLER SÆRSKILTE SKADER ELLER FØLGESKADER FORÅRSAKET AV ELLER PÅ ANNEN MÅTE KNYTTET TIL NETTSTEDET, EI HELLER FOR SITUASJONER DER NETTSTEDET IKKE KAN BENYTTES ELLER FOR INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER SOM HENTES FRA NETTSTEDET, ELLER FOR ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR VED BRUK AV NETTSTEDET, UANSETT SOM DE HAR SIN GRUNN I AVTALEBRUDD, SIVILT SØKSMÅL, RENT ANSVAR ELLER NOE ANNET. DISSE ANSVARSBEGRENSNINGENE GJELDER OGSÅ SELV OM HOTELS.COM, DETS PARTNERE OG/ELLER RESPEKTIVE LEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM RISIKOEN FOR SKADER. VISSE STATER OG RETTSKRETSER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVARET FOR UFORUTSETTE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR IKKE SIKKERT AT DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER DEG.
 
ERSTATNING
 
Du aksepterer å erstatte og godtgjøre Hotels.com, dets partnere og/eller respektive leverandører og alle deres ledere, ansatte og representanter, for alle krav, hendelser, inndrivninger, tap, skader, bøter, erstatninger eller andre gebyrer eller utgifter av alle slag inklusive, men ikke begrenset til, rimelige advokathonorarer og revisjonskostnader som er forårsaket:
 
• av deg eller din representant utover de forpliktelser som er beskrevet ovenfor
• av en tredjepart som et resultat av
o at du bryter reglene i avtalen eller i dokumenter som angis i avtalen
o at du bryter lover eller tredjepartsrettigheter
o at du bruker dette nettstedet
 
INGEN LOVSTRIDIG ELLER FORBUDT ANVENDELSE
 
Når du bruker dette nettstedet, garanterer du at du ikke bruker det til formål som er ulovlige eller som er forbudt ifølge disse regler, vilkår og angivelser.
 
LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER
 
Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som tilhører andre firmaer enn Hotels.com. Disse lenkene er bare ment som referanse. Hotels.com kontrollerer ikke disse nettstedene, og er ikke ansvarlig for deres innhold eller for hvordan du bruker dem. At Hotels.com har lenker til et nettsted betyr ikke noen anbefaling av materialet på nettstedet eller av operatørene.
 
PROGRAMVAREN PÅ DETTE NETTSTEDET
 
Programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet ("Programvare") har Hotels.com, dets partnere og/eller leverandører opphavsrett til. Bruk av programvaren reguleres av brukeravtalen, dersom det finnes en slik, som følger med programvaren ("Lisensavtale"). Du har ikke lov til å installere eller bruke programvare som ledsages av en lisensavtale uten at du først godkjenner vilkårene i lisensavtalen.
 
For programvare som ikke ledsages av noen lisensavtale, gir Hotels.com, L.P. deg herved en personlig, ikke overførbar lisens til å bruke programvaren for å vise eller på annen måte bruke nettstedet i overensstemmelse med disse reglene og vilkårene, men ikke til noe annet formål.
Vær oppmerksom på at all programvare, inklusive, men ikke begrenset til, all HTML-kode og alle Active X-kontroller som finnes på nettstedet, eies av Hotels.com, og er beskyttet av copyright-lover og internasjonale avtaler. All reproduksjon eller redistribusjon av programvaren er uttrykkelig forbudt ifølge loven og kan resultere i sivil- og strafferettslig straff. Maksimal rettslig forfølgelse vil bli anvendt.
 
UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV INNHOLDET ELLER PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER ET ANNET STED FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER VIDEREDISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT. PROGRAMVAREN GARANTERES KUN, OM OVERHODET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN.
 
Du er inneforstått med at programvaren samt eventuell medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon omfattes av USAs eksportrestriksjoner. Du forplikter deg til ikke å eksportere eller videreeksportere programvaren, direkte eller indirekte, til noe land som omfattes av USAs eksportrestriksjoner.
 
Vilkår for bruk av rabattkoder
Rabattkoder ("kuponger") kan brukes på forhåndsbetalte hotellbestillinger, unntatt bestillinger ved ikke-deltakende hoteller. En liste over disse gjøres tilgjengelig sammen med hver spesifikke kupong.
Det kan forekomme endringer til enhver tid med hensyn til hvilke hoteller som deltar.
Kuponger med en rabatt i en bestemt valuta (f.eks. avslag på 10 euro) kan ikke brukes til bestillinger som betales i en annen valuta.
Hvis rabatten er basert på en prosentverdi (f.eks. avslag på 10 %), vil rabatten ved bestilling av flere rom (dvs. når du bestiller to eller flere rom i samme bestilling), bare gjelde for prisen på det første rommet i bestillingsforespørselen.
Se relevant kupongdokumentasjon for spesifikke begrensninger når det gjelder bruken av kuponger.
Bare én kupong per bestilling kan brukes.  Vanlige bestillingsvilkår gjelder, og alle bestillinger forutsetter ledig kapasitet. Kuponger kan ikke selges eller overføres.

Alle skatter, avgifter, gebyrer og tilleggsavgifter gjelder for bestillinger som gjøres ved hjelp av kuponger. 
Disse gebyrene må betales på bestillingstidspunktet eller direkte til hotellet, og de er ditt ansvar. Kuponger har bare verdi når de er i henhold til alle vilkår for tilbudet. Kuponger kan ikke veksles inn i kontanter eller tilsvarende. 

Engangskuponger ses på som fullstendig brukt når en kvalifiserende reservasjon er gjort, og de vil ikke bli returnert eller erstattet. Det utføres heller ingen refundering hvis en kupong løses delvis inn. Flerbrukskuponger anses som fullt ut brukt i samsvar med begrensningene fastsatt i de enkelte kupongvilkårene.  

Hvis oppholdsdatoene endres etter at du har brukt en kupong, vil ikke kupongen være gjeldende for det endrede oppholdet. Kuponger kan ikke brukes til eventuelle tidligere kjøpte reservasjoner.
Kuponger kan ikke brukes av reisebyråer knyttet til Hotels.com-reisebyråprogrammet.
Hotels.com forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse vilkårene for bruk eller trekke tilbake kuponger.

 
BETINGELSER OG GARANTIER
 
Gebyr ved avgiftsrefusjon
 
Avgiftene i forbindelse med hotelltransaksjoner med spesiell internettpris hos Hotels.com er en sammenfatning av alle gjeldende transaksjonsavgifter (for eksempel salg og bruk, opphold, romavgifter, forbrukeravgift, merverdiavgift osv.) som Hotels.com betaler til leverandørene (f.eks. hoteller.) i forbindelse med reisen din.
 
Det er ikke Hotel.com som er leverandør og har i oppgave å innkassere denne avgiften og betale den videre til skattemyndighetene. Leverandørene fakturerer alle påløpende avgifter til Hotels.com, og Hotels.com utbetaler disse avgiftene direkte til leverandørene. Hotels.com er ingen medleverandør som er knyttet til de leverandørene som vi booker eller reserverer kundens reiser hos.
 
Avgiftsplikt og skattesatser varierer mye fra sted til sted. Den faktiske avgiften som Hotels.com betaler til leverandøren, kan variere avhengig av hvilken skattesats og avgiftsplikt osv. som gjelder på de tidspunktene hotellet, bilen, osv. faktisk anvendes av kunden.
 
Serviceavgift

Vi krever gebyrer for å kompensere for gjennomføringen av reisebestillingen din. Størrelsen på gebyrene vi krever, varierer med beløpet og typen bestilling.
 
BETAL ONLINE NÅ, ELLER PÅ HOTELLET SENERE – DETALJER
 
Visse hoteller gir deg muligheten til å velge om du vil betale online med en gang, eller på hotellet senere. Velger du å betale online med en gang, blir du belastet øyeblikkelig i den valutaen du velger. Firmaet som tar betalingen og belaster kortet ditt er enten:  (1) Travel Partner Exchange eller et annet medlem av Hotels.coms portefølje som driver virksomhet på vegne av Hotels.com,  som tar betalingen på reiseleverandørens vegne, eller direkte med (2) reiseleverandøren. "TPX" står for Travel Partner Exchange S.L. Deres registrerte kontor ligger på Calle Villalba Hervas 9, Planta 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanariøyene, Spania.
Hvis du velger å betale på hotellet senere, vil du belastes i den lokale valutakursen satt av hotellet på overnattingstidspunktet. Skattesatser og utenlandske valutakurser kan endres mellom bestillingstidspunkt og opphold. Du må oppgi betalingskortopplysningene dine, og leverandøren eller Hotels.com må i mange tilfeller verifisere: (i) betalingskortets gyldighet (ved å belaste kortet med et lite beløp som enten refunderes i løpet av et par dager eller trekkes fra det endelige beløpet som må betales til leverandøren), og (ii) at det er dekning for betalingen på betalingskortet (noe som må bekreftes av banken som har utstedt betalingskortet ditt). Hotels.com forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen din hvis betalingen av hele det skyldige beløpet ikke skjer innen rimelig tid (se Leverandørens regler og begrensninger).

Mange banker og kredittkortsutstedere belaster sine kontoinnehavere en transaksjonsavgift når kortutstederen og hotellet, i samsvar med kortvaremerkets definisjon (f.eks. Visa, MasterCard, American Express) er i ulike land. Vekslingskursen og alle transaksjonsavgifter bestemmes av banken eller firmaene som behandler transaksjonen. Disse avgiftene kan legges til av kortutstederen som en kostnad som belastes kortinnehaverens konto. Dette innebærer at beløpet som vises på din bank- eller kredittkortutskrift kan være annerledes enn beløpet som vises på faktureringsoversikten for en bestilling på denne nettsiden. Hvis du har noen spørsmål om disse avgiftene eller et vekslingsgebyr som er lagt til på din bestilling, ber vi deg ta kontakt med banken din.

(Du godkjenner også at Hotels.com leverer deg tjenester for å gjøre slike bestillinger mulig mot en avgift (tilretteleggingsgebyr). Du godkjenner også at Hotels.com leverer deg tjenester for å muliggjøre slike bestillinger for en avgift (tilretteleggingsgebyr). Romprisen som vises på nettstedet, er en kombinasjon av den forhåndsforhandlede romprisen for rom bestilt på dine vegne av Hotels.com og tilretteleggingsgebyret Hotels.com krever for sine tjenester. Du autoriserer at Hotels.com kan utføre bestillinger for den totale bestillingsprisen, noe som inkluderer romprisen som vises på nettstedet pluss skatteoppkrevingsgebyr, tjenestegebyrer og eventuelle skatter og avgifter på Hotels.com-tjenestene. Du samtykker i at kredittkortet ditt vil belastes av Hotels.com for hele bestillingsprisen. Ved å sende inn bestillingsforespørselen gir du Hotels.com, deriblant Travelscape, LLC eller Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) din autorisasjon til å foreta hotellbestillinger på dine vegne, inkludert inngåelse av betalingsavtaler med hotelleverandører.)

 

 

I tillegg til betaling med kort kan du få tilbud om ytterligere betalingsalternativer, som avbetaling, fra andre parter enn Hotels.com (betalingsalternativer som tilbys fra tredjeparter). Dersom du velger et betalingsalternativ som tilbys fra en tredjepart, gjør du dette i henhold til en slik tredjeparts betingelser og vilkår, som du må lese gjennom og godta når du velger et relevant betalingsalternativ. Disse betingelsene og vilkårene vil utgjøre en kontrakt mellom deg og en slik tredjepart. Våre kundeservicemedarbeidere kan ikke yte råd angående betalingsalternativer som tilbys fra tredjeparter. Spørsmål relatert til betalingsalternativ som tilbys fra tredjeparter må rettes direkte til slike tredjeparter.

Når Hotels.com opptrer som en formidler for en betalingstjenesteleverandør er Hotels.com kompetanse begrenset til å tilgjengeliggjøre vedkommende tredjeparts betalingsløsninger ved lenker på sin hjemmeside. I slike tilfeller vil Hotels.com informere kunden før denne foretar betaling, om detaljene for relevante betalingstjenesteleverandører.  
 
PRISER

 


Prisen på reisetjenestene vil være som oppgitt på nettstedet fra tid til annen, med unntak av i tilfeller av åpenbare feil. Prisene kan endres når som helst, men endringene vil ikke berøre bestillinger som allerede er godkjent. På tross av at Hotels.com vil gjøre sitt beste for å oppgi korrekte priser, kan noen av reisetjenestene på nettstedet være oppført med feilaktig pris. HOTELS.COM FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE ALLE FEIL I TILKNYTNING TIL OPPGITTE PRISER PÅ NETTSTEDET OG/ELLER BESTILLINGER SOM IKKE ENNÅ ER GODKJENT OG SOM ER UTFØRT TIL EN FEILAKTIG PRIS. I SLIKE TILFELLER VIL VI TILBY DEG MULIGHETEN TIL Å BEHOLDE BESTILLINGEN DIN TIL DEN OPPDATERTE, KORREKTE PRISEN, ELLER VI VIL KANSELLERE BESTILLINGEN UTEN AT DET PÅLEGGES NOE STRAFFEGEBYR. Hotels.com er ikke forpliktet til å tilby deg reisetjenester til en feilaktig (lavere) pris, selv ikke etter at du har mottatt en bekreftelse av bestillingen din.

 

 

 

SLIK VISER VI PRODUKTER OG TJENESTER PÅ HOTELS.COM

Reisende har mange muligheter på Hotels.com til å finne det perfekte hotellet.  Med sorteringsfunksjonen kan du sortere søkeresultatene etter det du ser etter, slik som pris, gjestevurderinger og andre kriterier.   Filtreringsfunksjonen gir deg muligheten til å legge til eller fjerne alternativer ut fra hva du trenger til reisen.   Hvis du ikke velger noen alternativer, viser Hotels.com en rekke relevante resultater basert på kriteriene nevnt nedenfor.
I standardvisningen "våre favoritter" gjenspeiles den relevans hvert overnattingssted har i forhold til søkekriteriene dine, ettersom vi vil sørge for at du raskt og enkelt finner det som passer best for deg.   Vi måler relevans ved å ta med i betraktningen faktorer som beliggenhet, gjestevurderinger, popularitet (ut fra hvor mange reisende som bestiller rom der på våre nettsteder), kvaliteten på hotellinformasjonen og hvor konkurransedyktige prisene og tilgjengeligheten der er når vi sammenligner med andre overnattingssteder som passer søkekriteriene dine.  Kompensasjonen vi får fra et overnattingssted når de mottar bestillinger gjennom nettsidene våre tas også med i betraktningen når vi sorterer overnattingssteder som har liknende tilbud ut fra faktorene nevnt ovenfor. Når listen sorteres etter noe annet enn standardvisningen (f.eks. etter pris eller stjernerangering), vil lignende overnattingssteder vises ut fra faktorene som er beskrevet ovenfor.

I tillegg fortsetter vi på Hotels.com å optimalisere de tjenestene vi tilbyr slik at du som reisende får en best mulig opplevelse.  Derfor er det mulig at vi nå og da prøver ut ulike algoritmer for sorteringsrekkefølgen.

 


 
ENDRINGER ELLER AVBESTILLINGER
 
Du kan endre eller avbestille hotellreservasjonen enten via Internett eller under Reservasjoner når du er logget på Hotels.com-kontoen din, eller ved å ringe vårt kundestøttenummer 800 188 16
 
Du kan endre gjestenavn, sengetype, røyk / ikke røyk, spesielle behov, alternativer for tilkomst, romtype, antall gjester og reisedatoer uten at dette medfører noen gebyrer fra Hotels.com Overnattingsleverandøren kan kreve inn andre gebyrer for endringer og/eller avbestillinger.  Disse gebyrene varierer fra reservasjon til reservasjon, så lese gjennom bekreftelsese-posten for mer informasjon.
 
Du godtar å betale alle endrings- eller avbestillingsgebyrer fra leverandøren som du pådrar deg. I noen begrensede tilfeller tillater ikke hotellet endringer eller avbestillinger av reservasjoner etter at de er foretatt, som angitt i reglene og begrensingene for hotellreservasjon. Du godtar å følge vilkårene som gjelder for den forhåndsbetalte hotellreservasjonen.

 Hvis du ikke dukker opp til den første natten av reservasjonen din, men planlegger å sjekke inn for resten av nettene i reservasjonen, må du senest bekrefte reservasjonen med Hotels.com den opprinnelige innsjekkingsdatoen for å forhindre at hele bestillingen blir kansellert. Hvis du ikke bekrefter bestillingsendringen med Hotels.com, kan hele bestillingen bli kansellert og du vil kun få refusjon i henhold til reglene og begrensningene til det spesifikke hotellet, som oppgitt under bestillingsprosessen.

I tilfelle et hotell ikke kan oppfylle sin del av forpliktelsen tilknyttet bestillingen din, er Hotels.com ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår som følge av flytting til et annet overnattingssted.

Europakommisjonens plattform for konfliktløsning knyttet til salg online er tilgjengelig på 
http://ec.europa.eu/odr

VILKÅR FOR HOTELS.COM™ REWARDS
 
Hotels.com Rewards ("ordningen") er en bonusordning fra Hotels.com. For hver natt du bestiller og overnatter på et deltagende overnattingssted, samler du ett stempel («Stempel»). Hvis du samler 10 stempler fra oss, gir vi deg 1 bonusovernatting som du kan løse inn. Denne bonusovernattingen ("bonusovernatting") er ikke inkludert skatter og avgifter tilknyttet bestillingen din. Disse må betales når du løser inn bonusovernattingen din. Du må også betale et innløsingsgebyr («innløsingsgebyr») når du løser inn bonusovernattingen din på nettsidene vår via PC eller mobil. Du vil ikke måtte betale et innløsingsgebyr når du løser inn bonusovernattingen din i appen vår.
Alle bestillinger må utføres online eller med mobilappen vår. Du kan kun samle stempler eller løse inn bonusovernattinger på et hotell som er tilknyttet ordningen Hotels.com Rewards.
Ordningen er åpen for alle over 18 år som registrerer seg på Hotels.com med en gyldig e-postadresse og deretter blir med i ordningen. Selskaper, organisasjoner eller andre grupper kan ikke bli med i ordningen. Ansatte i Expedia, Inc. kan ikke samle stempler eller løse inn bonusovernattinger hvis de utfører en bestilling gjennom ordningen B.E.S.T., eller hvis de anvender en rabatt for de ansatte. Hvis en ansatt i Expedia, Inc. utfører en bestilling uten å anvende rabatten sin, kan vedkommende samle stempler og bonusovernattinger.

SAMLE STEMPLER
Du samler 1 stempel for hver natt du gjennomfører på et hotell som er tilknyttet ordningen Hotels.com Rewards. Når du har samlet 10 stempler, gir vi deg 1 bonusovernatting. Du må være pålogget kontoen din på Hotels.com når du bestiller online, slik at vi kan legge til stemplene du samler på kontoen din etter at du har gjennomført oppholdet ditt. Hvis du utfører en bestilling gjennom oss på telefon, må du oppgi e-postadressen til kontoen din, slik at vi vet hvilken konto vi skal legge til stemplene på. Kun medlemmer i ordningen Hotels.com Rewards kan samle stempler. De andre gjestene i den samme bestillingen kan ikke samle stempler, og man kan heller ikke samle stempler for andre hotellbestillinger som ble utført før man ble med i ordningen.
Alle stemplene du samler vil bli lagt til på kontoen din innen 72 timer etter at du har sjekket ut av hotellet som er tilknyttet ordningen Hotels.com Rewards. Hvis vi, etter at du har samlet stempler, får grunn til å tro at du ikke gjennomførte overnattingen(e) (en såkalt "ugyldig overnatting"), forbeholder vi oss retten til å fjerne disse ugyldige stemplene fra kontoen din. Dette kan være tilfellet hvis du kansellerer en bestilling eller ikke møter opp på hotellet, noe som gjør at stemplene dine anses som ugyldige. Ugyldige stempler kan ikke utgjøre noen av de 10 stemplene du må ha for å kunne løse inn en bonusovernatting.
Du kan når som helst sjekke kontoen din for å se hvor mange stempler du har samlet. Logg på Hotels.com eller ring kundeservice. Du har selv ansvaret for å passe på at informasjonen på kontoen din er korrekt. Hvis du mener at kontoen din ikke viser det korrekte antallet samlede stempler, vil vi undersøke dette nærmere for deg. Hvis noen av overnattingene du har bestilt, er ugyldige, som tidligere nevnt, vil vi fjerne disse fra kontoen din.
I tillegg til i tilfellet som allerede nevnt, vil du ikke kunne samle stempler for følgende:
1. Bestillinger du har utført på et nettsted til en av samarbeidspartnerne til Hotels.com.
2. Bestillinger du har utført før du ble med i ordningen.
3. Bestillinger av pakkereiser, dvs. hotell og flyvning.
4. Enkelte bestillinger som er utført med bruk av en rabattkupong eller rabattkode. Du må sjekke vilkårene for disse i hvert enkelt tilfelle.
5. Bestillinger som er utført via avdelingen for gruppereiser.
6. Bestillinger du ikke har betalt for, dvs. at de er gratis.
 
INNLØSING AV STEMPLER

 


Etter at du har samlet 10 stempler, gir vi deg 1 bonusovernatting som du kan løse inn på et hotell som er tilknyttet ordningen Hotels.com Rewards. Du kan løse inn bonusovernattingen din online eller ringe oss slik at vi kan utføre bestillingen for deg.
Beregningen av den maksimale verdien av bonusovernattingen din baseres på verdien av de 10 stemplene du har samlet, så lenge disse ikke er utløpt. Verdien tilsvarer den gjennomsnittlige prisen per natt, ikke inkludert skatter og avgifter, for stemplene du har samlet(«den maksimale verdien»). Hvis du samlet et stempel med en hemmelig pris på Hotels.com (se definisjon nedenfor), er det den prisen og ikke standardprisen, som vil brukes i beregningen. Du må betale for skatter, avgifter, måltider og alle andre kostnader som kommer i tillegg til din bonusovernatting. Du må også betale et innløsningsgebyr («innløsningsgebyr») når du løser inn bonusovernattingen din på nettstedet vårt med en PC eller mobilenhet. Du vil ikke måtte betale noe innløsningsgebyr når du løser inn bonusovernattingen din i mobilappen vår.
Hvis du betalte med to forskjellige valutaer da du samlet dine 10 stempler, vil verdien på hvert stempel beregnes ut fra valutaen i landet du var i da du ble medlem av programmet.
Opphold som en eller flere bonusovernattinger anvendes på, er underlagt alle gjeldende bestillingsvilkår og -betingelser. Du kan ikke samle stempler for en bestilling du bruker en bonusovernatting på. Samlede stempler har ingen kontantverdi, og du kan ikke løse inn en bonusovernatting mot penger.

Hvis du anvender en bonusovernatting på et opphold som koster mindre enn den maksimale verdien på bonusovernattingen, vil du ikke få refundert differansen i kontanter, som et tilgodebeløp eller på noen annen måte. Du kan bruke en bonusovernatting på et opphold som koster mer enn den maksimale verdien på bonusovernattingen, men da må du betale differansen selv.
Hvis du har mer enn 1 bonusovernatting som du kan løse inn, kan du velge hvilken bestilling du ønsker å bruke den på. Hvis du velger å bruke flere bonusovernattinger på den samme bestillingen, vil du måtte betale et innløsingsgebyr for hver bonusnatt du løser inn. Du kan ikke bruke en bonusovernatting på et tilbud eller sammen med en rabattkupong eller -kode, såfremt det ikke står noe annet i vilkårene for tilbudet, kupongen eller koden. Dette betyr at når du bestiller et opphold som du anvender en bonusovernatting på, vil du som en hovedregel ikke kunne oppnå noen ekstra rabatt på den samme bestillingen.
Hvis du anvender en bonusovernatting på et opphold på mer enn 1 overnatting, vil vi automatisk anvende bonusovernattingen på den dyreste overnattingen i bestillingen, avhengig av den maksimale verdien.
Bestillinger som du bruker én eller flere bonusovernattinger på, er underlagt alle gjeldende avbestillingsvilkår som vi får tilsendt fra hotellet som er tilknyttet ordningen Hotels.com Rewards.

Hvis du kansellerer en bonusovernatting som, hvis du hadde betalt for bestillingen og kansellert den, ville gitt deg rett til en tilbakebetaling på mellom 1% og 99%, vil bonusovernattingen ikke bli tilbakeført til kontoen din. Innløsningsgebyret kan bli tilbakebetalt til deg, avhengig av overnattingsstedets endrings- og avbestillingsregler.

Hvis du kansellerer en bonusovernatting som ikke ville ha gitt rett til tilbakebetaling ved kansellering, vil verken bonusovernattingen eller innløsningsgebyret bli tilbakebetalt til deg.
Hvis du vil endre datoene i en bestilling som du har anvendt en bonusovernatting på, må du kansellere bestillingen, vente på at bonusovernattingen blir tilbakeført på kontoen din og deretter bestille på nytt, slik at du kan anvende bonusovernattingen på den nye bestillingen din.

 


Inndelingene i Hotels.com Rewards

 


Ordningen er delt inn i tre: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver og Hotels.com Rewards Gold. Når du melder deg inn, blir du automatisk medlem i Hotels.com Rewards. Når du har samlet 10–29 stempler i løpet av et medlemsår, har du oppfylt vilkårene for å bli med i Hotels.com Rewards Silver. Når du har samlet 30 eller flere stempler i løpet av et medlemsår, har du oppfylt vilkårene for å bli med i Hotels.com Rewards Gold. Medlemsåret starter på datoen for opprettelsen av kontoen din og varer i ett år.
Medlemmer i Silver og Gold har tilgang til et eget telefonnummer for bestillinger som de kan ringe døgnet rundt, syv dager i uken. De får dessuten andre fordeler, som forhåndstilgang til salg og eksklusive tilbud. Disse vil være tilgjengelige innen 2 uker etter at vilkårene for Silver eller Gold er oppfylt og vil fortsette å være tilgjengelige resten av det samme medlemsåret og hele det neste medlemsåret. Hvis du ikke samler et tilstrekkelig antall stempler for å oppfylle vilkårene for Silver eller Gold, vil vi flytte deg ned et hakk det neste medlemsåret.

Endringer og avslutning

Stemplene dine vil ikke utløpe så lenge du holder kontoen din aktiv minst én gang hver 12. måned. Dette betyr at du må samle 1 stempel eller løse inn en bonusovernatting i løpet av 12 måneder, og når du har gjort dette, vil utløpsdatoen bli forlenget med 12 måneder. Hvis du ikke samler stempler eller løser inn en bonusovernatting i løpet av 12 måneder, vil stemplene dine utløpe, og vi kan deaktivere kontoen din. Hvis dette skjer, vil du miste stemplene dine. Logg på kontoen din for å sjekke når stemplene dine utløper.
Vi kan endre våre betingelser og vilkår når som helst, med eller uten varsel, og da også reglene for samling av overnattinger, inndelingene i ordningen og vilkårene og fordelene tilknyttet disse, reglene for innløsing av bonusovernattinger, listen over hoteller som er tilknyttet Hotels.com Rewards, og den maksimale verdien på en bonusovernatting. Vi kan informere deg om disse endringene via e-post eller på nettstedet Hotels.com, så pass på at du sjekker kontoen din regelmessig.
Hotels.com Rewards har ingen avslutningsdato, og vi vil fortsette ordningen frem til vi avslutter den, noe som kan skje når som helst. Hvis vi avslutter ordningen, vil du ha 30 dager fra vår meddelelse om avslutningen på deg til å løse inn alle eventuelle bonusovernattinger som du måtte ha på kontoen din. Etter denne datoen vil du miste alle bonusovernattingene dine, og du vil ikke få noen refusjon for noen av disse.
Ved å fortsette å samle stempler og løse inn bonusovernattinger gjennom Hotels.com Rewards godkjenner du alle eventuelle endringer av disse betingelsene og vilkårene. Du har selv ansvaret for å holde deg oppdatert på alle eventuelle endringer som vi utfører. Den nyeste og mest oppdaterte versjonen av vilkårene vil alltid være tilgjengelig på nettstedet vårt.


Generelle betingelser og vilkår for Hotels.com Rewards

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere medlemskapet ditt hvis du på noen måte utfører en uredelig handling eller bruker vår bonusordning på noen måte som ikke samsvarer med våre betingelser og vilkår eller føderale eller nasjonale lover, forskrifter, statutter eller forordninger. Hvis vi deaktiverer medlemskapet ditt, kan du komme til å miste dine samlede stempler og fordeler. Vi forbeholder oss dessuten retten til å ta administrative og/eller rettslige skritt, og også å gå til rettslig forfølgelse hvis dette blir nødvendig.
Mens du er medlem av Hotels.com Rewards kan vi informere deg om eventuelle oppdateringer på kontoen din eller transaksjoner via e-post. Vi kan trekke tilbake stemplene dine når som helst. Du kan ikke selge eller overføre stemplene dine eller bruke dem i kombinasjon med andre medlemmers stempler. Stemplene kan ikke overføres hvis et medlem dør, ved familieproblemer eller etter noen lovbestemmelser om overføring. Du godtar at alle tvister, krav og søksmål som disse løses individuelt og utelukkende i den norske domstolen som er relevant for saken, uten noen form for gruppesøksmål.
Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, eller om dine rettigheter og forpliktelser, vil disse være underlagt og bli tolket i samsvar med norsk lovgivning.
Ordningen er ikke gyldig der den er forbudt ved lov. Hvis vi unnlater å håndheve noen av bestemmelsene i disse betingelsene og vilkårene, betyr dette ikke at vi fraskriver oss denne eller disse bestemmelsen(e). Vår beslutning i forbindelse med alle spørsmål eller uenigheter tilknyttet denne ordningen er endelig.

 

 

Eksklusivt for Hotels.com Rewards Gold and Silver


Medlemmer av Silver og Gold Hotels.com Rewards kvalifiserer til å få tilgang til fasiliteter på utvalgte hoteller. I hvilket omfang du får tilgang til fasilitetene, avhenger av hvilket nivå du har nådd i Hotels.com Rewards-ordningen på bestillingstidspunktet. Fasilitetene du tilbys vil være som vist i hotelloppføringen på bestillingstidspunktet. fasilitetene kan variere etter hotell, romtype, tilgjengelighet og reisedatoer, og er gjenstand for endring når som helst. en minimumslengde for oppholdet kan være påkrevd.


Hoteller med VIP-tilgang


Medlemmer av Silver og Gold Hotels.com Rewards kvalifiserer til eksklusive fasiliteter på hoteller med VIP-tilgang. I hvilket omfang du får tilgang til fasilitetene avhenger av nivået ditt i Hotels.com Rewards-ordningen på bestillingstidspunktet. Fasilitetene som tilbys vil være som vist i hotelloppføringen på bestillingstidspunktet. Fasilitetene kan variere fra hotell til hotell og er gjenstand for endring når som helst.

Hvilke hoteller som inngår i hotellnettverket med VIP-tilgang og som tilbyr fordeler, er gjenstand for endring når som helst uten varsel. Fasilitetene er ment for den primære kontoinnehaveren og vil bare utvides til flere reisende bestilt via Silver- og Gold-medlemskontoen etter hotellets skjønn, avhengig av tilgjengelighet. Silver- og Gold-medlemmer er garantert gratis wi-fi på hoteller med VIP-tilgang. Dette gjelder standard wi-fi. Premium wi-fi vil kunne være tilgjengelig mot et ekstra gebyr. Dette er gjenstand for endring når som helst.

Gold-medlemmer vil kunne kvalifisere til å få oppgraderinger ved innsjekking på hoteller som har VIP-tilgang, avhengig av tilgjengelighet. I hvilket omfang du får tilgang til fasilitetene, avhenger av nivået ditt i Hotels.com Rewards-ordningen på bestillingstidspunktet. Oppgradering i hoteller med VIP-tilgang er ment for den primære kontoinnehaveren og vil bare bli utvidet til flere rom bestilt via Silver- og Gold-medlemskontoen etter hotellets skjønn og avhengig av tilgjengelighet. Romoppgradering vil kunne inkludere gratis oppgradering til en romkategori av større verdi eller kvalitet. I stedet for en romoppgradering kan reisende få overføring til en foretrukket etasje eller overføring til en foretrukket beliggenhet i en etasje, for eksempel bort fra heiser eller ismaskin. Romoppgradering kan ikke reserveres. Gold-medlemmer vil kunne få tidlig innsjekking og sen utsjekking på hoteller som har VIP-tilgang, avhengig av tilgjengelighet. I hvilket omfang du får tilgang til fasilitetene, avhenger av nivået ditt i Hotels.com Rewards-ordningen på bestillingstidspunktet. Tidlig innsjekking og sen utsjekking er ment for den primære kontoinnehaveren og vil bare utvides til flere reisende bestilt via en Silver- eller Gold-medlemskonto etter hotellets skjønn og avhengig av tilgjengelighet.


HEMMELIGE PRISER

Hotels.coms hemmelige priser ("Hemmelige priser") er tilgjengelige for følgende kunder:
•    Hotels.com Rewards-medlemmer;
•    brukere som har fått tilgang til hemmelige priser ved å registrere seg for e-postutsendelser fra Hotels.com; og
•    brukere av mobil-appen (slik som den defineres i reglene og vilkårene nedenfor).
Hotels.com Rewards-medlemmer – Hvs du er logget på Hotels.com-kontoen din når du er på nettsiden, kommer du automatisk til å se hemmelige priser for utvalgte hoteller der "Din hemmelige pris" vises.
E-postabonnenter – Hvis du befinner deg på nettsiden og ikke er pålogget som Hotels.com Rewards-medlem kan du få tilgang til Hemmelige priser ved å registrere deg for e-postutsendelser fra Hotels.com.  Klikk "Få tilgang nå" der Hemmelige priser nevnes i ditt hotellsøk og angi e-postadressen din for å få tilgang.  Dine søkeresultater vil deretter inkludere Hemmelige priser på utvalgte hoteller, og de markeres med banneret "Din hemmelige pris".   Hvis du allerede abonnerer på e-postutsendelsene våre er det mulig at vi kommer til å huske deg, men det avhenger av dine nettleserinnstillinger og hvor lenge det var siden du registrerte deg. Avhengig av disse to faktorene er det mulig at Hemmelige priser allerede vises for deg.  Ved å angi e-postadressen din godkjenner du at vi sender deg spesialtilbud og salgsvarsler på e-post. Du kan avslutte abonnementet når du vil ved å klikke på den relevante linken i en av våre e-postutsendelser. Hvis du avslutter abonnementet vil du ikke lengre ha tilgang til Hemmelige priser via denne metoden.  
Brukere av Mobilapplikasjonen – Når du søker etter hotell i Mobilapplikasjonen vises Hemmelige priser på utvalgte hoteller automatisk. Hold utkikk etter banneret "Din hemmelige pris".  En bruker av Mobilapplikasjonen vil ikke kunne se Hemmelige priser når de besøker nettsiden via andre plattformer, med mindre de er pålogget som Hotels.com Rewards-medlem eller er abonnent på e-postutsendelser fra Hotels.com.
Generelle regler og vilkår for Hemmelige priser
Hemmelige priser er tilgjengelige på utvalgte hoteller og kun på utvalgte datoer.  Hemmelige priser vil kun vises i de tilfellene der de er passende for hotellsøket ditt.
I de tilfeller der Hemmelige priser vises ved siden av en pris som er strøket over (f.eks. "NOK 150 NOK 100"), er det den overstrøkne prisen som er standardprisen for hotellet på Hotels.com uten at noen rabatt har blitt lagt til.
Seksjonen for "Priser" i disse reglene og vilkårene gjelder også Hemmelige priser.  Prisene kan bli endret når som helst, men endringene vil ikke berøre bestillinger som allerede er akseptert.
VILKÅR FOR PRISMATCH

Prismatch – Hvis du finner en lavere pris på Hotels.com eller et annet nettsted innen klokken 23.59 lokal tid dagen før oppholdet, vil vi refundere mellomlegget. Prismatch gjelder ikke for pakkereservasjoner. Flere vilkår gjelder, se under.

Sende inn et krav-
•    For ikke-refunderbare bestillinger:  Hotels.com vil kompensere deg ved å utstede en kupong med en verdi som tilsvarer prisforskjellen. Kupongen kan brukes på en fremtidig bestilling på Hotels.com-nettstedet. Du må ta kontakt med kundesenteret per telefon eller sende inn forespørselen med Prismatch-skjemaet på Internett innen kl 23.59 lokal tid dagen før oppholdet. Rommet med den lavere prisen må være tilgjengelig for bestilling på tidspunktet du tar kontakt med oss, etter våre kundeservicerepresentanters skjønn

•    For refunderbare bestillinger:
a)    Når den rimeligere bestillingen finnes på Hotels.com: Du kan enten ringe kundesenteret innen kl 23.59 lokal tid dagen før oppholdet eller avbryte den eksisterende bestillingen på Internett under Dine bestillinger når du er logget inn på din Hotels.com-konto, og bestille på nytt på Internett til den rimeligere prisen. Hvis du ringer oss, må den lavere prisen kunne bestilles på det tidspunktet du kontakter oss, og dette avgjøres av våre kundeservicerepresentanter. På forespørsel fra deg vil kundeservicerepresentanten bestille rommet til den lavere prisen ved hjelp av betalingsdetaljene du oppgir via telefon. Den opprinnelige bestillingen blir avbestilt av vår kundeservicerepresentant, og du vil motta en refusjon for det opprinnelig betalte beløpet. Refusjoner utføres øyeblikkelig av Hotels.com, men det kan ta inntil 30 dager før refusjonen er ferdigbehandlet av banken.
b)    Når den rimeligere bestillingen finnes på en konkurrents nettsted: Hotels.com vil refundere prisforskjellen. Du må ta kontakt med kundesenteret per telefon eller sende inn forespørselen med Prismatch-skjemaet på Internett innen kl 23.59 lokal tid dagen før oppholdet. Rommet med den lavere prisen må være tilgjengelig for bestilling på tidspunktet du tar kontakt med oss, etter våre kundeservicerepresentanters skjønn Refusjoner utføres av Hotels.com når forespørselen er verifisert, men det kan ta inntil 30 dager før refusjonen er ferdigbehandlet av banken.

 


Sammenligningen må skje med samme reiserute – Prismatch kan kun påberopes ved identiske reiseruter, herunder når det dreier seg om det samme overnattingsstedet, den samme romtypen og de samme gjeldende avbestillingsreglene og reisedatoene som de som ble bestilt gjennom Hotels.com. Sammenligningen må dessuten skje med det samme overnattingsstedet som det som ble bestilt individuelt gjennom et annet nettsted.  Med andre ord er ikke hoteller som er bestilt gjennom et annet nettsted som en del av en pakke, kvalifiserte for Prismatch. Prismatch gjelder for prisen på den bestilte reisen, slik den er oppgitt i bestillingsbekreftelsen, inkludert skatter og avgifter som vi krever inn på bestillingstidspunktet. Prismatch gjelder ikke skatter og avgifter som tredjeparter krever inn, som skatter og avgifter hotellet eventuelt krever inn når du overnatter der.  Prismatch er ikke tilgjengelig for bestillinger på nettsteder der hotellet eller andre bestillingsopplysninger ikke oppgis før etter at kjøpet er gjennomført. Du må oppfylle alle kravene som gjelder for den lavere prisen (hvis noen), og da inkludert, og uten begrensninger, krav til bosted, region og alder.

Sammenligningen må være tilgjengelig for offentligheten – Prismatch gjelder bare for priser som både annonseres og er tilgjengelige for offentligheten. Den gjelder også for våre Hemmelige priser. Prismatch gjelder ikke i de tilfeller der sammenligningen gjøres med priser fra våre konkurrenters medlemsordningsnettsteder, bedriftsrabatter eller -priser, gruppe- eller charterpriser, bonusordninger, incentiv-, møte- eller konferansepriser, reiseselskapspriser eller priser for ansatte i flyselskaper, priser som oppnås gjennom auksjon eller lignende prosesser, eller priser som bare er tilgjengelige gjennom bruken av en kupong eller en annen type tilbud som ikke tilbys til alle. Den lavere prisen kan ikke stamme fra et nettsted der du må ringe for å få vite prisen, eller fra en e-post som du har mottatt.
 
Verifisering av krav – Alle forespørsler må verifiseres av Hotels.com. Vi vil ikke akseptere skjermbilder eller annet som fremlegges som bevis på en lavere pris når vi ikke kan bekrefte denne på egenhånd. Vi vil heller ikke verifisere forespørsler som vi mener, etter eget skjønn, er resultatet av en trykkfeil eller en annen feil, eller som er falske eller fremsatt i ond tro.
 
Refusjoner av verifiserte krav (kun for refunderbare bestillinger) – Verifiserte krav om refusjon blir godskrevet kortet som ble brukt ved reservasjonen. Dersom du betalte for hotellet ved bestilling, sender vi deg en refusjon etter at kravet ditt er verifisert.  Dersom du har valgt å betale for Hotels.com-bestillingen på hotellet, og du har funnet den rimeligere prisen på et annet nettsted, betaler du hotellet den opprinnelige prisen ved ankomst, så sender vi deg refusjonen etter at oppholdet er over.  Merk at du kan komme til å måtte vente opptil 30 dager, eller frem til neste faktureringssyklus, før refusjonen vises på kontoutskriften.
Kuponger (kun for ikke-refunderbare bestillinger) – Du vil motta kuponger per e-post øyeblikkelig etter at forespørselen er gjort og bekreftet av Hotels.com. Underlagt vilkår for kuponger (se "Vilkår for bruk av rabattkoder" ovenfor).
 
Endringer – Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre eller avslutte Prismatch-ordningen eller begrense tilgjengeligheten overfor hvilken som helst person, når som helst, av hvilken som helst årsak, og uten forutgående varsel eller ansvar overfor deg. Vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet, avgjør din berettigelse til Prismatch. Selv om vi unnlater å håndheve en bestemmelse i disse vilkårene, betyr det ikke at vi fraskriver oss den aktuelle bestemmelsen.


Reisemål
 
Selv om de fleste reiser, også utenlands, forløper uten problemer, kan reiser til bestemte områder utgjøre en større risiko enn andre. Hotels.com oppfordrer passasjerene til å kontrollere forbud, advarsler, meldinger og råd fra det britiske utenriksdepartementet:
 
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.
SELV OM HOTELS.COM TILBYR REISER TIL VISSE INTERNASJONALE REISEMÅL, BETYR DET IKKE AT REISER TIL SLIKE REISEMÅL ER GARANTERT RISIKOFRIE. INGEN ERSTATNING KAN KREVES FOR SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV REISER TIL SLIKE DESTINASJONER.
 
TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK FOR MOBILPROGRAMMET FOR HOTELS.COM
 
Denne delen beskriver tilleggsvilkårene og betingelsene ("Vilkår for bruk av program") som regulerer din bruk på mobiltelefon, Smartphone eller andre mobile enheter, av programmet som kalles "Hotels.com Mobile" ("Programmet"). Når du velger knappen "Godta" ved bruk av programmet, godtar du å være bundet av følgende:
1. vilkårene
2. disse vilkårene for bruk av programmet
3. 
personvernbestemmelsene våre

 

som samlet kalles "Retningslinjene" nedenfor. Hvis du ikke godtar å være bundet av Retningslinjene våre, kan du ikke bruke Programmet. Du må velge knappen "Avslå" og fjerne Programmet fra enheten.
 
Hvis du godtar å være bundet av Retningslinjene, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke Programmet og få tilgang til innholdet og informasjonen som er tilgjengelig i Programmet ("Innholdet") (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgjengelighet av reisetjenester) i henhold til bestemmelsene i Retningslinjene.
 
Alle vilkårene ovenfor som regulerer
1. din bruk av nettstedet
2. innhold, tjenester, funksjoner, programvare, kuponger og bonusprogrammer tilgjengelig gjennom nettstedet
3. vårt juridiske forhold (inkludert, men ikke begrenset til vårt ansvar overfor deg)
4. rettighetene tilgjengelig for oss
skal i like stor grad og fullt ut gjelde, og skal regulere Hotels.coms grunnlag for å gjøre Programmet og Innholdet tilgjengelig for deg. Alle referanser til "nettsted" i vilkårene ovenfor skal anses å omfatte referanser til Programmet og/eller Innholdet, og skal gjelde din bruk av Programmet og/eller Innholdet slik konteksten beskriver. Alle referanser til "avtale" eller "vilkår" skal også anses å omfatte referanser til disse Vilkårene for bruk av programmet slik konteksten beskriver.
 
Dette Programmet er bare til personlig og ikke-kommersiell bruk
 
Som betingelse for bruk av dette Programmet og Innholdet, garanterer du at du ikke vil bruke Programmet og Innholdet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til Retningslinjene.
 
Enheten din må være koblet til Internett for at Programmet skal fungere riktig. Du har ansvaret for alle nødvendige ordninger for å få enheten koblet til Internett, og har ansvaret for alle beløp som tjenesteleverandøren måtte belaste deg etter bruk av Programmet til å overføre og motta data (inkludert, men ikke begrenset til kostnader til dataroaming). Vær oppmerksom på at Programmet automatisk vil overføre en liten mengde data som en del av vanlig bruk. Se avsnitt 3 nedenfor ("Informasjon om deg og din bruk av Programmet") for å få mer informasjon.
 
Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene eller som tillatt av lokal lovgivning, forplikter du deg til følgende:
 
1. ikke kopiere Programmet eller Innholdet, unntatt der slik kopiering er nødvendig for normal bruk av Programmet
2. ikke leie ut, lease, viderelisensiere, låne ut, oversette, slå samme, tilpasse, variere eller endre Programmet eller Innholdet
3. ikke gjøre endringer i eller modifisere hele eller noen del av Programmet eller Innholdet, eller tillate at Programmet eller Innholdet eller noen del av disse kombineres med eller integreres i noe annet program
4. ikke demontere, dekompilere, dekonstruere eller lage utledet arbeid basert på hele eller deler av Programmet eller Innholdet, eller forsøke noe av dette, unntatt i den utstrekning slike handlinger ikke kan forbys i henhold til lov
5. ikke gi eller på annen måte gjøre tilgjengelig Programmet eller Innholdet helt eller delvis (inkludert, men ikke begrenset til programlister, objekt- og klideprogramlister, objektkode og kildekode) i noen for til tredjepart.
 
FORBEHOLDELSE AV RETTIGHETER
 
Du er innforstått med at alle opphavsrettigheter, tittel til og interesser i Programmet og Innholdet tilhører enten Hotels.com eller våre leverandører og underleverandører. Disse rettighetene er beskyttet av lov og avtaler over hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt.
 
Du er innforstått med at du ikke har noen andre rettigheter i eller til Programmet og Innholdet enn den begrensede retten til å bruke disse i henhold til Retningslinjene.
 
Du er innforstått med at Programmet samt eventuell medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon omfattes av USAs eksportrestriksjoner. Du forplikter deg til ikke å eksportere eller videreeksportere Programmet, direkte eller indirekte, til noe land som omfattes av USAs eksportrestriksjoner.
 
INFORMASJON OM DEG OG DIN BRUK AV PROGRAMMET
Vi behandler informasjon om deg i henhold til 
personvernbestemmelsene. Ved å bruke dette Programmet samtykker du i slik behandling, så les personvernbestemmelsene nøye.
 
Som videre beskrevet i 
personvernbestemmelsene vil Programmet automatisk samle inn informasjon om følgende:
1. hvordan du bruker Programmet
2. hva slags Innhold du bruker
3. tekniske feil eller problemer som Programmet kan støte på under bruk
 
Ved å bruke Programmet er du innforstått med, godtar og samtykker i den automatisk innsamlingen av denne informasjonen.
 
Når du bruker funksjonen "finn hoteller i nærheten av deg" i Programmet, bruker vi tilgjengelige geoplasseringsdata fra enheten med GPS- eller mobilnettdata for å finne hoteller i nærheten av hvor du befinner deg. Selv om denne informasjonen samles inn anonymt, kan den vise oss din nøyaktige eller omtrentlige posisjon. Vi bruker bare denne informasjonen til å finne hoteller, som beskrevet ytterligere i 
personvernbestemmelsene. Vi samler ikke inn stedsdata hvis du ikke aktiverer funksjonen "finn hoteller i nærheten av deg" innenfor Programmet. Ved å bruke funksjonen "finn hoteller i nærheten av deg" er du innforstått med, godtar og samtykker i at Hotels.com bruker de forannevnte stedsdataene til å levere Innhold og tjenester relevant for stedet du befinner deg, gjennom Programmet. Du kan når som helst slå av deling av stedsdata i innstillingsmenyen.
 
OPPHØR
 
Hotels.com kan oppheve disse vilkårene umiddelbart og uten skriftlig varsel hvis:
 
1. du begår et alvorlig eller vedvarende brudd på disse vilkårene
2. Hotels.com etter eget skjønn bestemmer seg for å trekke tilbake Programmet helt eller delvis.
 
Ved opphør uansett årsak:
 
1. alle rettigheter gitt deg i Programmet eller Innholdet i henhold til disse vilkårene, skal opphøre
2. du må stoppe all bruk av Programmet og Innholdet
3. du må slette eller fjerne Programmet fra enheten
 
Disse vilkårene er bindende for deg og oss samt våre respektive etterkommere og tildelte arvtakere. Du kan ikke overføre, tildele, selge eller på annen måte avhende disse vilkårene eller noen av dine rettigheter eller forplikter som oppstår fra disse vilkårene, uten vårt skriftlige samtykke. Vi kan overføre, tildele, selge, videreselge og på annen måte avhende disse vilkårene og alle dine rettigheter eller forplikter som oppstår fra disse vilkårene, når som helst i perioden som disse vilkårene gjelder for.
 
Hvis vi ikke, når som helst i løpet av gyldighetsperioden for disse vilkårene, insisterer på streng overholdelse av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, eller hvis vi ikke utøver noen av rettighetene eller rettsmidlene som vi har rett til i henhold til disse vilkårene, skal ikke det utgjøre noen fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler og vil ikke løse deg fra å overholde dine forpliktelser. En fraskrivelse av manglende utøvelse fra oss skal ikke utgjøre en fraskrivelse av noen senere utøvelse. Ingen fraskrivelse fra oss av noen av disse vilkårene skal gjelde med mindre det er uttrykkelig erklært at det er en fraskrivelse, og er formidlet til deg skriftlig.
 
APPLE-ENHETER
 
Hvis du bruker Programmet på en Apple-enhet (f.eks. iPhone, iPod, iPad) samtykker du, i tillegg til vilkårene ovenfor, også i følgende:
 
1. du er innforstått med at vilkårene for bruk bare er mellom oss og deg, og ikke med Apple Inc. of One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA ("Apple")
2. din lisens for bruk av Programmet er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke Programmet på et mobilprodukt med Apple-operativsystem (iOS) som du eier eller kontrollerer
3. du er innforstått med at Apple ikke har noen forpliktelser av noe slag til å yte vedlikeholds- og støttetjenester når det gjelder Programmet
4. hvis Programmet ikke overholder eventuell gjeldende garanti, kan du varsle Apple, og Apple vil refundere en eventuell kjøpspris for Programmet til deg, og så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil ikke Apple ha noen annen garantiforpliktelse når det gjelder Programmet
5. du er innforstått med at vi, ikke Apple, har ansvaret for å håndtere eventuelle krav fra deg eller eventuell tredjepart relatert til Programmet
6. du er innforstått med at ved en eventuell påstand fra tredjepart om at Programmet eller din besittelse og bruk av Programmet krenker den tredjepartens opphavsrettigheter, vil ikke Apple være ansvarlig for undersøkelse, forsvar, forlik og avgivelse av eventuelt slik påstand om krenkelse av opphavsrett
7. -du erklærer og garanterer at du ikke bor i et land som er underlagt handelsforbud fra amerikanske myndigheter eller som amerikanske myndigheter har betegnet som et "terroriststøttende" land, og at du ikke er oppført i noen av amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter
8. du er innforstått med og godtar at Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsbegunstiget for vilkårene, og at ved at du godtar vilkårene, har Apple rett (og vil bli ansett som å ha godtatt retten) til å håndheve vilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget for disse.
 
ENDRINGER AV DISSE BETINGELSENE
 
Hotels.com forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknadene som gjelder for nettstedet, og du forplikter deg til å følge vilkårene, betingelsene og merknadene som gjelder på det tidspunktet du bruker dette nettstedet og dets tjenester.
 
GENERELT
 
Denne avtalen er underlagt norsk lovgivning. Du aksepterer herved at enhver tviste som omhandler direkte eller indirekte bruk av denne nettsiden, utelukkende er underlagt norske domstoler. Bruk av denne nettsiden er ikke tillatt i områder hvis gjeldende domstoler ikke anerkjenner alle betingelsene i denne avtalen, deriblant, men ikke begrenset til, denne delen.
 
Du er inneforstått med at ingen joint venture-avtaler, partnerskap, ansettelsesavtaler eller agenturer inngås mellom deg og Hotels.com i tilknytning til denne avtalen eller bruk av dette nettstedet.
 
Hotel.coms utførelse av denne avtalen er underlagt gjeldende lovverk og juridiske prosesser, og ingenting i denne avtalen innskrenker Hotels.coms rett til å overholde offentlige myndigheters krav eller betingelser i forbindelse med bruken av dette nettstedet eller informasjon som gis til eller innhentes av Hotels.com i forbindelse med slik bruk.
 
Dersom noen del i disse betingelsene for bruk viser seg å være ugyldig eller strider mot gjeldende lovgivning, inklusive, men ikke begrenset til, garanti- og ansvarsbegrensningene ovenfor, anses den ugyldige bestemmelsen som erstattet av en gyldig bestemmelse som i så høy grad som mulig stemmer overens med den opprinnelige bestemmelsen, og de øvrige betingelsene for bruk fortsetter å gjelde.
 
Denne avtalen (og alle andre vilkår og betingelser som refereres her) utgjør hele avtalen mellom deg og Hotels.com med hensyn til nettstedet, og gjelder foran alle tidligere eller samtidige betingelser og tilbud, elektroniske, muntlige eller skriftlige, mellom kunden og Hotels.com med hensyn til dette nettstedet. En trykt versjon av denne avtalen og av alle merknader som gis i elektronisk form, skal være tillatt ført som bevis i juridiske og administrative prosesser som er basert på eller relatert til denne avtalen, i samme grad og underlagt de samme betingelsene som andre forretningsdokumenter og registreringer som i utgangspunktet ble generert og vedlikeholdt i trykt form.
 
Fiktive navn på selskaper, produkter, personer, titler og/eller data som her er sitert, er ikke ment å representere virkelige individer, firmaer, produkter eller hendelser.
Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er nevnt i denne avtalen, reserveres.
 
BRUK AV NETTSTEDET HOTELS.COM
 
Nettstedet til Hotels.com er kun til for å hjelpe kunder med å bestemme tilgjengeligheten på reiserelaterte varer og tjenester og for å foreta legitime reservasjoner eller på annen måte drive forretning med leverandører, og har ingen annen hensikt. Du garanterer at du er minst 18 år og har myndighet til å inngå denne avtalen og bruke denne nettsiden ifølge alle regler og betingelser som gjelder for den. Du godtar å være økonomisk ansvarlig for all bruk av denne nettsiden (samt andres bruk av din brukerkonto, inklusive, uten unntak, mindreårige som bor hos deg). Du godtar å overvåke all bruk av nettsiden av mindreårige som bruker ditt navn eller din konto. Du garanterer også at all informasjon som oppgis av deg eller medlemmer av husstanden på denne nettsiden, er sann og korrekt. All spekulativ, feilaktig eller uredelig reservasjon er forbudt. Du godtar at servicetjenestene for reisereservasjoner bare brukes til å gjøre legitime reservasjoner eller kjøp for deg selv eller for personer som har gitt deg tillatelse til å agere i deres navn. Du forstår at overdreven bruk, mistenkelig aktivitet, tegn på svindel, eller misbruk av bestillingsverktøyene i tilknytning til reisetjenestene på dette nettstedet kan medføre at Hotels.com kansellerer bestillinger tilknyttet ditt navn, din e-postadresse eller din konto, og at eventuelle tilknyttede kontoer på Hotels.com blir stengt. Hvis du har utført en eller flere bedragerske aktiviteter, forbeholder Hotels.com seg retten til å ta de nødvendige rettslige skritt, og du kan overfor Hotels.com stilles ansvarlig for økonomiske tap, deriblant rettslige utgifter og andre tap. For å bestride riktigheten av at en bestilling er blitt kansellert eller at en konto er blitt sperret eller avsluttet, må du ta kontakt med kundeservice.
 
LEVERANDØRENS REGLER OG BEGRENSNINGER

 


Separate regler og betingelser vil gjelde for kjøp og reservasjoner av reiserelaterte varer og tjenester som du velger. Vennligst les nøye gjennom disse betingelsene og vilkårene. Du godtar å overholde vilkårene og betingelsene du blir pålagt av leverandøren du har valgt å handle med, medregnet, men ikke begrenset til, betaling av alle beløp ved forfall og ifølge leverandørens regler og restriksjoner angående tilgjengelighet og bruken av billettpriser, produkter og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din hvis betalingen av hele det skyldige beløpet ikke skjer innen rimelig tid. Du godtar at noen tredjepartsleverandører som tilbyr visse tjenester og/eller aktiviteter, kan be deg om å skrive under på deres ansvarsfraskrivelse før du kan få tilgang til tjenesten og/eller aktiviteten som de tilbyr. Du er inneforstått med at alle overtredelser av leverandørens betingelser for kjøp kan resultere i kansellering av reservasjon(er) eller kjøp ved at du blir nektet adgang til flyvninger, hoteller og leiebiler og taper alle innebtalte beløp for slike reservasjoner og kjøp og at Hotels.com debiterer kontoen din for eventuelle kostnader som belastes som resultat av slike overtredelser. Du er alene ansvarlig for for alle gebyrer, avgifter og skatter som er forårsaket av bruk av nettsiden.
 
GRUPPEBESTILLINGER
 
Du kan ikke bestille over 8 rom på nettet på samme hotell og datoer. Hvis vi avgjør at du har bestilt over 8 rom til sammen, i separate reservasjoner, kan vi kansellere reservasjonene dine og kreve et avbestillingsgebyr dersom dette tilkommer.  Hvis du betalte et depositum som ikke kan refunderes, går det tapt.  Hvis du ønsker å bestille 9 eller flere rom, må du kontakte Expedias konsulenter for gruppereiser via telefon eller fylle ut skjemaet for gruppereiser på nettet. En av våre konsulenter på gruppereiser ser da gjennom forespørselen din og kontakter deg for å fullføre reservasjonen. Du kan bli bedt om å signere en skriftlig kontrakt og/eller betale et depositum som ikke refunderes.

BESTILLINGER AV LANGE OPPHOLD

Du kan ikke bestille opphold på over 28 overnattinger på samme hotell på Internett.  Hvis vi finner at du har bestilt over 28 overnattinger enkeltvis, kan vi avbestille dem og eventuelt kreve et avbestillingsgebyr fra deg.  Hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, vil dette være tapt.  Hvis du ønsker å bestille 29 eller flere overnattinger, må du ta kontakt med Hotels.coms spesialister på langtidsopphold via telefon eller fylle ut nettskjemaet for langtidsopphold.   En av våre spesialister på langtidsopphold vil behandle forespørselen og ta kontakt for å fullføre bestillingen.  Du kan bli bedt om å signere en skriftlig kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.

 
VALUTAKALKULATOR
 
Valutakursene baseres på forskjellige kilder tilgjengelige for publikum og bør kun betraktes som retningslinjer. Kursene bekreftes ikke som riktige, og virkelige kurser kan variere. Valutakursene oppdateres ikke hver dag. Kontroller datoen på valutakalkulatoren for å se hvilken dag den sist ble oppdatert. Informasjonen som leveres ved denne applikasjonen antas å være riktig, men Hotels.com, dets partnere og/eller leverandører garanterer ikke dette. Når man bruker denne informasjonen til økonomiske formål, anbefaler Hotels.com kunden å konsultere en fagperson for å bekrefte valutakursene. Hotels.com, dets partnere og/eller leverandører godkjenner ikke bruken av denne informasjonen for noe annet enn privat bruk og forbyr videresalg, videredistribusjon og bruk av denne informasjonen til kommersielle formål.
 
 
VARSEL OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN
 
Hvis du er i god tro om at materiale som vi er vert for, krenker opphavsretten din, kan du (eller en representant for deg) sende oss et skriftlig varsel som inkluderer følgende informasjon. Merk at vi ikke behandler klagen hvis den ikke er fylt ut slik den skal, eller hvis klagen ikke er fullstendig. Eventuelle feilaktige fremstillinger i varselet i tilknytning til det påståtte krenkende innholdet eller den krenkende aktiviteten kan medføre at du blir stilt ansvarlig for skade.
 
1. En tydelig identifisering av det opphavsrettbeskyttede verket du mener har blitt krenket.
2. En tydelig identifisering av materialet du hevder bryter med det opphavsrettbeskyttede verket, og informasjon som gjør det mulig for oss å finne frem til dette materialet på nettstedet, som en kobling til dette.
3. Din adresse og e-postadresse og ditt telefonnummer.
4. En erklæring om at du «er i god tro om at materialet som du hevder bryter med opphavsretten, ikke er godkjent av opphavsretteieren, representanter for denne, eller loven.»
5. En erklæring om at «informasjonen i varselet er nøyaktig, og at den klagende part under ed erklærer at de har rett til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som de hevder har blitt krenket.»
6. Varselet må være undertegnet av personen som har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som de hevder har blitt krenket.
 
Varselet kan sendes til oss på e-postadressen hotels-copyright@hotels.com, via faks til (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, eller ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
 
 
 
MOTSVAR
 
Hvis materiale som du har publisert, er blitt fjernet, kan du sende inn et motsvar via faks eller post som inkluderer informasjonen som er nevnt under. Det kan lønne seg å søke juridisk bistand først. Vennligst inkluder følgende i motsvaret ditt:
1. En identifisering av det spesifikke innholdet som er blitt fjernet eller deaktivert og informasjon om hvor innholdet befant seg på nettstedet. Vennligst oppgi nettadressen hvis dette er mulig.
2. Ditt navn og telefonnummer og din postadresse og e-postadresse.
3. En erklæring om at du samtykker til at Federal District Court har den eksklusive jurisdiksjonen i det juridiske området som du har adresse i, eller, hvis adressen din er utenfor USA, i ethvert juridisk område hvor Hotels.com finnes, og at du aksepterer det rettslige varselet fra parten som rapporterte innholdet ditt eller vedkommendes representant.
4. Følgende erklæring: «Jeg sverger under ed at jeg er i god tro om at innholdet som er identifisert ovenfor, ble fjernet eller deaktivert som følge av en feiltakelse eller feilidentifisering».
Signer dokumentet og send det til følgende adresse:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX  77062
 
ELLER send det med faks til: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 
Hvis du har spørsmål om DMCA-prosessen for Hotels.com, er vi alltid glade for å bli kontaktet på (+1) 425 679-3751.
 
SLETTING AV KONTO
 
I henhold til den amerikanske DMCA-loven (Digital Millennium Copyright Act) og andre gjeldende lover har Hotels.com tatt i bruk retningslinjer for sletting, ved behov og etter eget skjønn, av abonnementer og kontoholdere som vi anser at har brutt opphavsretten flere ganger. Hotels.com kan også, etter eget skjønn, begrense tilgangen til nettstedet, og/eller slette kontoene til brukere som bryter med andres intellektuelle opphavsrett, enten de har gjort det før eller ikke. Hvis du mener at en kontoholder eller abonnent har brutt opphavsretten flere ganger, ber vi deg gi oss tilstrekkelig informasjon til å bekrefte at kontoholderen eller abonnenten har brutt opphavsretten flere gange, når du fyller ut varselet.
 
MOTSVAR
 
Hotels.com tolererer ikke falske anklager om brudd på opphavsretten.  Hvis du mener at innholdet du la ut på nettstedet vårt, er blitt fjernet ved en feiltakelse på grunn av en falsk anklage om brudd på opphavsretten, kan du sende et motsvar under DMCA (DMCA Counter-Notice). Når vi mottar et korrekt utfylt motsvar, sender vi det videre til rettighetseieren som klager.  I USA har vi under DMCA-loven rett til å legge ut innholdet på nytt dersom ikke rettighetseieren tar rettslige skritt mot deg innen 10 arbeidsdager etter å ha mottatt motsvaret ditt.
Hvis du vil sende et motsvar til oss, må du gjøre dette skriftlig, ente via faks eller vanlig post, og legge ved alle opplysningene nedenfor. Merk at du er erstatningsansvarlig (inkludert omkostninger og advokatutgifter) dersom du i betydelig grad gir en feilaktig fremstilling om hvorfor innholdet ikke bryter med andres opphavsrett.  Hvis du ikke er sikker på om noe av materialet bryter med andres opphavsrett, anbefaler vi deg å søke juridisk bistand.
 
For å gjøre det enklere for oss å behandle motsvaret ditt raskt, ber vi deg sende oss varselet i følgende format:
 
1. Identifiser akkurat hvilket innhold som ble fjernet eller deaktivert ved en feiltakelse. Angi hvor på Hotels.coms nettsted innholdet befant seg. Oppgi nettadressen om mulig.
2. Oppgi navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og en erklæring om at du godtar å være underlagt den føderal domstolen i laveste instans i det juridiske området der du befinner deg, eller dersom du har bostedsadresse utenfor USA, for ethvert juridisk områder der Hotels.com, L.P. kan være til stede, og at du godtar forkynnelse fra parten som innrapporterte innholdet ditt, eller en representant for denne parten.
3. Legg ved følgende erklæring: «Jeg sverger under ed at jeg er i god tro om at innholdet som er identifisert ovenfor, ble fjernet eller deaktivert som følge av en feiltakelse eller feilidentifisering.»
4. Undertegn dokumentet.
5. Send det skriftlige materialet til følgende adresse:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX  77062
 
ELLER send det med faks til: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
 
Hvis du har spørsmål om DMCA-prosessen for Hotels.com, er vi alltid glade for å bli kontaktet på (+1) 425 679-3753.
 
BRUKERANMELDELSER, KOMMENTARER, BILDER OG INNHOLD

 

 
Hotels.com kan publisere anmeldelser, kommentarer, bilder og annet materiale i tilknytning til hoteller, i tillegg til andre typer ferie- og reiseopplevelser ("anmeldelser").. Hotels.com kan også tillate at brukere av dette nettstedet sender inn anmeldelser ("brukeranmeldelser"). Du fraskriver deg alle rettigheter til slike brukeranmeldelser, og Hotels.com og dets underselskaper kan fritt bruke, kopiere, distribuere og gjøre anmeldelsene tilgjengelige på hvilket som helst medium og i hvilken som helst form, uten din tillatelse. Der det er mulig å sende inn slike anmeldelser, godtar du uttrykkelig å bare sende inn brukeranmeldelser som er relevante for den tjenesten og i samsvar med vilkårene og betingelsene og eventuelle medfølgende retningslinjer som gjøres tilgjengelige på dette nettstedet. Du gir Hotels.com med sine datterselskaper og tilsluttede selskaper ("selskapene tilknyttet Hotels.com") og de tilsluttede partnerne, partnere under samme varemerke og/eller tilknyttede online partnere som vi tilbyr tjenestene våre gjennom ("partnerselskapene tilknyttet Hotels.com"), en ikke-eksklusiv, royaltyfri, uavbrutt, overførbar og ugjenkallelig rett, som også kan gis videre til tredjeparter, til å (a) bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, bruke for å skape avledede tekster eller annet, og offentlig vise frem og bruke slike brukeranmeldelser overalt i verden i alle medier, både de som allerede eksisterer i dag og nye som vil komme i fremtiden, og (b) bruke navnet som du sender inn i forbindelse med slike brukeranmeldelser. Du godtar at selskapene tilknyttet Hotels.com etter eget skjønn kan legge til informasjon tilknyttet brukeranmeldelsene dine (for eksempel navnet ditt og hjembyen din i forbindelse med en hotellanmeldelse som du sender inn) og at slike brukeranmeldelser kan deles med våre leverandørpartnere. Du gir dessuten selskapene tilknyttet Hotels.com rett til å rettslig forfølge alle juridiske og fysiske personer som krenker dine eller selskapenes rettigheter tilknyttet brukeranmeldelsene ved å ikke respektere disse brukervilkårene. Du godtar at brukeranmeldelsene ikke regnes som og ikke blir behandlet som konfidensielle opplysninger, og at du ikke har noen immaterielle rettigheter i forbindelse med anmeldelsene. Du fraskriver deg alle "ideelle rettigheter" (som blant annet retten til å motsette deg at det blir lagt til informasjon og utført endringer) som kan være tilknyttet brukeranmeldelsene dine, og du bekrefter at du ikke har innvendinger mot publisering, bruk, endringer, sletting eller utnyttelse av brukeranmeldelsene dine av oss, partnerselskapene tilknyttet Hotels.com eller våre øvrige partnere eller rettighetsinnehavere.
 
Når du bruker en slik tjeneste, garanterer du spesifikt følgende:
 
• Du eier eller kontrollerer på annen måte samtlige rettigheter til anmeldelsene du sender inn
• Innholdet i anmeldelsene du sender inn, er nøyaktig og oppdatert på innsendingsdatoen
• Anmeldelsene du sender inn, er ikke i strid med Hotels.coms til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for bruk, retningslinjer og bestemmelser
• Du skal ikke bevisst eller ved uvøren opptreden sende inn informasjon som kan fornærme eller såre en person eller vedkommendes forretning, og i særdeleshet avstår du fra å sende inn kommentarer, informasjon eller materiale som er usant eller som er av ondsinnet, injurierende eller pornografisk art eller som med rimelighet kan anses som sådan
• Du skal ikke opptre på noen måte som kan narre eller mislede noen, eller delta i eller oppmuntre til falskneri eller annen ulovlig virksomhet
• Du skal ikke sende eller distribuere informasjon eller materiale som eies av en tredjepart uten tredjepartens eksplisitte skriftlige samtykke
• Alle bilder som sendes inn, er underlagt våre regler for innsendte bilder
 
Vær oppmerksom på at anmeldelsene som vises på dette nettstedet, er skrevet av bekreftede brukere som har overnattet på et hotell som ble bestilt på Hotels.com eller på nettstedet til andre aktører i Expedia-gruppen. Hotels.com er ikke å anse som eier av, tilknyttet eller bifallende til bilder som sendes inn av brukerne gjennom nettstedene våre.
 
Hotels.com redigerer ikke anmeldelsene eller brukeranmeldelsene som sendes inn, og er ikke på noen måte ansvarlig for slike anmeldelser eller kundeanmeldelser eller påfølgende innsending, bruk eller distribusjon av disse, så langt loven tillater slik ansvarsfraskrivelse. Hotels.com vil heller ikke kontrollere eller godkjenne synspunkter eller kommentarer i anmeldelser eller kundeanmeldelser som er personlige synspunkter fra de som sender dem inn. Alle avgjørelser som tas på grunnlag av anmeldelser eller kommentarer som vises via vår tjeneste, tas på egen risiko. Hotels.com kan fra tid til annen tilby insentiver for å få kundene til å sende inn brukeranmeldelser (for eksempel rabattkuponger, deltagelse i trekninger osv.). For oss er det viktig at brukeranmeldelsene er upartiske og ærlige. Disse insentivene vil således være tilgjengelige for kundene uavhengig av om brukeranmeldelsene deres er positive eller negative.
 
Hotels.com forbeholder seg retten til å forkaste eller slette en anmeldelse eller kundeanmeldelse etter eget skjønn, uansett grunn. Dette omfatter blant annet situasjoner der Hotels.com mottar klager fra tredjeparter og/eller har grunn til å tro at disse vilkårene og betingelsene ikke er blitt respektert.
 

 
REGLER FOR INNSENDTE BILDER
 
Alle bilder som du sender inn, må være:
 
•         Relevante: Alle bildene må være relatert til overnattingsstedet, restauranten, beliggenheten eller generelle reiseopplevelser.
•         Samfunns-/familievennlige:
Ø  Ikke send inn bilder eller materiale som er av ulovlig, obskøn, pornografisk, krenkende, vulgær eller fornærmende karakter.
Ø  Ikke send inn bilder eller materiale som invaderer privatlivets sfære eller krenker en fysisk eller juridisk persons personlige rettighet(er).
Ø  Ikke send inn bilder eller informasjon om barn eller tredjeparter uten vedkommendes samtykke (eller vedkommendes foreldres samtykke dersom det dreier seg om et barn under 13 år).
Ø  Barn under 13 år kan ikke sende inn bilder eller annet materiale.
•         Originale: Du kan kun sende inn dine egne bilder. Ikke send inn bilder fra andre kilder (personlige eller kommersielle). Ikke send inn bilder som krenker opphavsretten, varemerkerettigheter eller andre rettigheter som en tredjepart har.
•         Ikke-kommersielle: Ikke send inn bilder som inkluderer logoer, varemerker, kampanjemateriale eller annet innhold med kommersielle formål.
•         Uten skadelig innhold: Ikke send inn bilder som inneholder virus eller annet skadelig innhold som skal eller kan komme til å medføre skade på PC-ene og systemene til Hotels.com og/eller de som bruker det.
•         Ikke for store og i et godkjent format: Et individuelt bilde kan ikke være større enn 5 MB. Bilder som sendes inn, må være i formatene .jpg, .bmp, .gif eller .png.
 

STANDARD INFORMASJONSSKJEMA FOR SAMMENSATTE REISEARRANGEMENTER

Viktig informasjon knyttet til sammensatte reisearrangementer

"Sammensatte reisearrangementer" skal bety det samme som "sammensatt reisearrangement" i EU-direktiv 2015/2302 fra Europa-parlamentet og rådsforsamlingen av 25. november 2015 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, som kan bli innarbeidet i nasjonal rett ("EU-direktiv 2015/2302").
Under visse omstendigheter kan et sammensatt reisearrangement oppstå som resultat av reisetjenester du bestemmer deg for å bestille fra andre selskaper. Når denne muligheten oppstår, blir du bedt om å lese den viktige informasjonen nedenfor.

Hvis du, etter å ha valgt og betalt en reisetjeneste, bestiller ekstra reisetjenester for reisen eller ferien din via Hotels.com, vil du IKKE kunne benytte deg av rettighetene som gjelder for pakkereiser i henhold til EU-direktiv 2015/2302.

Hotels.com vil derfor ikke stå ansvarlig for gjennomføringen av slike ekstra reisetjenester. Hvis dette skulle medføre problemer, ber vi deg kontakte den aktuelle tjenesteleverandøren.

Hvis du imidlertid bestiller ytterligere reisetjenester innen 24 timer etter å ha mottatt bekreftelse på hotellbestillingen fra Hotels.com, vil slike reisetjenester bli en del av et sammensatt reisearrangement. I så fall har Hotels.com, slik de er pålagt ved EU-lov, en forsikring som sikrer at de kan refundere det du måtte ha betalt direkte til Hotels.com for tjenester som ikke blir utført på grunn av insolvens hos Hotels.com. Merk at hvis noe av din betaling går direkte til den aktuelle leverandøren av reisetjenester, har ikke Hotels.com noen forsikring som kan refundere deg ved insolvens hos den aktuelle tjenesteleverandøren.
Du finner mer informasjon om forsikring mot insolvens nedenfor:

Hotels.com er beskyttet mot insolvens gjennom en forsikring hos International Passenger Protection Limited som er garantert av flere signatarer hos Lloyds syndikater, for alle beløp som betales direkte til Hotels.com. Reisende kan kontakte International Passenger Protection Limited (kontoradresse: IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Storbritannia. Tlf.: +31 103 120 666. E-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) ved manglende levering av tjenester på grunn av insolvens hos Hotels.com.

Merk: Denne insolvensforsikringen dekker ikke kontrakter med andre parter enn Hotels.com hvis de kan gjennomføres til tross for Hotels.coms insolvens.

EU-direktiv 2015/2302 innarbeidet i nasjonal rett er tilgjengelig her: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

Revidert den 15 mai 2020.

© 2020 Hotels.com, L.P. Med enerett.